Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH HỌC NHÓM TOIEC 210

Được đăng lên bởi noivanganh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH HỌC NHÓM TOIEC 210
(Bắt đầu từ ngày 02 tháng 07 đến ngày 06 tháng 07 năm 2014)
Thứ 4 (2/7/2014)
1. Đinh
Thị Thu
Hằng
(Nhóm
trưởng)

2.Nguyễn
Thi Năm
(Nhóm
phó)

Thứ 5 (3/7/2014)
Đã làm

Kế hoạch

Thứ 6 (4/7/2014)
Đã làm

Kế hoạch

Thứ 7 (5/7/2014)
Đã làm

Kế hoạch

CN (6/7/2014)

Đã làm

Kế hoạch

Đã làm

Kế hoach

Tự
luyện
tập lại
các âm
và đọc
các âm
khó,
thực
hiện
chuẩn
hóa các
slide
đầu để
triển
khai
cho
nhóm.
-Tự
luyện
các âm
đã học
thật kĩ.

-Thực hiện
offline nhóm
lúc 7h30-10h
-Phổ biến lại
các công việc
thầy giao
- ôn các âm
và sửa 1 số
âm sai, luyện
âm khó cho
các thành
viên.
- thực hiện
chuẩn hóa vài
âm trong 5
slide đầu

- Ôn lại các
âm khó và
phần chuẩn
hóa 5 slide,
thực hiện
chuẩn hóa 15
slide tiếp theo.
Kiểm tra các
thành viên của
nhóm qua
skype

- Ôn lại phần
chuẩn hóa 15
slide đã làm
- Tiếp tục chuẩn
hóa 15 slide tiếp
theo
- Kiểm tra phát
âm và ghép âm
mỗi thành viên
qua skype

- Ôn lại phần
chuẩn hóa 15
slide đã làm
- Tiếp tục chuẩn
hóa 15 slide tiếp
theo
- Kiểm tra phát
âm và ghép âm
mỗi thành viên
qua skype

- Ôn lại phần
chuẩn hóa 15 slide
đã làm
- Tiếp tục chuẩn
hóa 15 slide tiếp
theo
- Kiểm tra phát âm
và ghép âm mỗi
thành viên qua
skype

-Ôn các âm và
sửa âm sai,
chuẩn hóa 5
slide đầu.
-Hỗ trợ nhóm
trưởng kiểm
tra lại phát âm
của từng

- Ôn lại phần
ghép âm đã
thực hành .
- Chuẩn hóa
15 slide đầu
theo hướng
dẫn làm tại
nhà.

-ôn lại phần
ghép âm đã thực
hành
- Tự chuẩn hóa
15 slide tiếp
theo tại nhà.
-Hỗ trợ các bạn
ghép âm qua

- Ôn lại phần
chuẩn hóa 15
slide đã làm
- Tiếp tục chuẩn
hóa 15 slide tiếp
theo

- Ôn lại phần
chuẩn hóa 15 slide
đã làm
- Tiếp tục chuẩn
hóa 15 slide tiếp
theo
- Hỗ trợ kiểm tra
phát âm và ghép

người.
3.Nguyễn
Thị Kiều

-Tự
luyện
các âm
đã học
thật kĩ.

4. Nguyễn Tự
Thị Khánh luyện
Mỹ
các âm
đã học
thật kĩ.

5. Phan
Thị Xuân
Thủy

-Tự
luyện
các âm
đã học
thật kĩ.

- Luyện lại
thật tốt các
âm chưa tốt
- Thực hành
ghép âm thật
kĩ trước khi
vào chuẩn
hóa.
Thực hiện
chuẩn hóa 5
slide đầu.
- Luyện lại
thật tốt các
âm chưa tốt
- Thực hành
ghép âm thật
kĩ trước khi
vào chuẩn
hóa.
Thực hiện
chuẩn hóa 5
slide đầu.
- Luyện lại
thật tốt các
âm chưa tốt
- Thực hành
ghép âm thật
kĩ trước khi
vào chuẩn
hóa.
Thực hiện

skype
- Ôn lại phần
ghép âm đã
thực hành
- Chuẩn hóa
15 slide đầu
theo hướng
dẫn

- Ôn lại phần
chuẩn hóa 15
slide đã làm
- Tiếp tục chuẩn
hóa 15 slide tiếp
theo

- Ôn lại phần
chuẩn hóa 15
slide đã làm
- Tiếp tục chuẩn
hóa 15 slide tiếp
theo

âm một số thành
viên qua skype
- Ôn lại phần
chuẩn hóa 15 ...
LỊCH HỌC NHÓM TOIEC 210
(Bắt đầu từ ngày 02 tháng 07 đến ngày 06 tháng 07 năm 2014)
Thứ 4 (2/7/2014) Thứ 5 (3/7/2014) Thứ 6 (4/7/2014) Thứ 7 (5/7/2014) CN (6/7/2014)
Đã làm Kế hoạch Đã làm Kế hoạch Đã làm Kế hoạch Đã làm Kế hoạch Đã làm Kế hoach
1. Đinh
Thị Thu
Hằng
(Nhóm
trưởng)
Tự
luyện
tập lại
các âm
và đọc
các âm
khó,
thực
hiện
chuẩn
hóa các
slide
đầu để
triển
khai
cho
nhóm.
-Thực hiện
offline nhóm
lúc 7h30-10h
-Phổ biến lại
các công việc
thầy giao
- ôn các âm
và sửa 1 số
âm sai, luyện
âm khó cho
các thành
viên.
- thực hiện
chuẩn hóa vài
âm trong 5
slide đầu
- Ôn lại các
âm khó và
phần chuẩn
hóa 5 slide,
thực hiện
chuẩn hóa 15
slide tiếp theo.
Kiểm tra các
thành viên của
nhóm qua
skype
- Ôn lại phần
chuẩn hóa 15
slide đã làm
- Tiếp tục chuẩn
hóa 15 slide tiếp
theo
- Kiểm tra phát
âm và ghép âm
mỗi thành viên
qua skype
- Ôn lại phần
chuẩn hóa 15
slide đã làm
- Tiếp tục chuẩn
hóa 15 slide tiếp
theo
- Kiểm tra phát
âm và ghép âm
mỗi thành viên
qua skype
- Ôn lại phần
chuẩn hóa 15 slide
đã làm
- Tiếp tục chuẩn
hóa 15 slide tiếp
theo
- Kiểm tra phát âm
và ghép âm mỗi
thành viên qua
skype
2.Nguyễn
Thi Năm
(Nhóm
phó)
-Tự
luyện
các âm
đã học
thật kĩ.
-Ôn các âm và
sửa âm sai,
chuẩn hóa 5
slide đầu.
-Hỗ trợ nhóm
trưởng kiểm
tra lại phát âm
của từng
- Ôn lại phần
ghép âm đã
thực hành .
- Chuẩn hóa
15 slide đầu
theo hướng
dẫn làm tại
nhà.
-ôn lại phần
ghép âm đã thực
hành
- Tự chuẩn hóa
15 slide tiếp
theo tại nhà.
-Hỗ trợ các bạn
ghép âm qua
- Ôn lại phần
chuẩn hóa 15
slide đã làm
- Tiếp tục chuẩn
hóa 15 slide tiếp
theo
- Ôn lại phần
chuẩn hóa 15 slide
đã làm
- Tiếp tục chuẩn
hóa 15 slide tiếp
theo
- Hỗ trợ kiểm tra
phát âm và ghép
LỊCH HỌC NHÓM TOIEC 210 - Trang 2
LỊCH HỌC NHÓM TOIEC 210 - Người đăng: noivanganh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
LỊCH HỌC NHÓM TOIEC 210 9 10 566