Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH HUẤN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015

Được đăng lên bởi Lê Đăng Khoa
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH HUẤN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015

BỘ QUỐC PHÒNG
TRƯỜNG ĐH TRẦN ĐẠI NGHĨA

Khóa: 01-ĐẠI HỌC DÂN SỰ

Lớp: DDS01021

Chuyên ngành: CNOT

Quân số: 11

Từ ngày 04 tháng 8 năm 2014 đến ngày 17 tháng 01 năm 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Ngày

4/8-9/8

11/8-16/8

18/8-23/8

25/8-30/8

01/9-6/9

8/9-13/9

15/9-20/9

22/9-27/9

D04COAT D04COAT

Sáng

1 Nghỉ hè Nghỉ hè
2
3
4
5
Chiều
1
2
3
4
5
Chiều
1
2
3
4
5
Chiều
1
2
3
4
5
Chiều
1
2
3
4
5
Chiều
1

9

D07KTLG D07KTLG

10

11

12

13

D04COAT D04COAT D04COAT D04COAT

CCTT

D04COAT

THM

D07KTQD D07KTKD

D04COAT

D07KTLG D07KTLG D07KTLG

Nghỉ
Quốc
khánh
02/9

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

29/9-04/10 06/10-11/10 13/10-18/10 20/10-25/10 27/10-01/11 03/11-08/11 10/11-15/11 17/11-22/11 24/11-29/11 01/12-6/12 08/12-13/12 15/12-20/12 22/12-27/12 29/12-03/01 05/01-10/01 12/01-17/01

Dự trữ

Thứ 3
Sáng

Thứ 2

Tuần

D07KTLG

THM

CCTT

D07KTKD D07KTKD D07KTKD

D07KTKD

CCTT

D07KTKD D07KTKD

D07KTKD

Thành
lập QĐ
NDVN
(22/12)

D07KTKD

CCTT
D07KTKD

THM

D07KTQD D07KTQD D07KTQD D07CDDK D07CDDK D07CDDK D07CDDK D07CDDI D07CDDI D07CDDI D07CDDI D07CDDI D07CDDI

D07CDDI

THM

Thứ 4
Sáng

D07KTO2 D07KTO2 D07KTO2 D07KTO2 D07KTO2 D07CDTD D07CDTD D07CDTD D07CDTD D07CDTD D07CDTD D07CDDK D07CDDK D07CDDK D07CDDK D07KTTN D07KTTN D07KTTN D07KTTN D07KTTN D07KTTN

Thứ 5
Sáng

D07CDOD D07CDOD D07CDOD

D07CDOD D07CDOD

Khai
giảng
năm học

D07CDOD

THM

Thứ 6
Sáng

D07KTO2 D07KTO2 D07KTO2 D07KTO2 D07KTO2 D07KTO2 D07KTQD

D07CDTD D07CDTD D07CDTD D07CDDK D07CDDK D07CDDK

D07KTO2

THM

D07CDTD D07CDTD D07KTQD

D07CDTD

THM

Kỷ niệm
ngày
NGVN
(20/11)

D07KTQD D07KTQD

D07KTTN

D07KTQD

THM

D07CDDK

THM

D07KTTN D07KTTN D07KTTN

Nghỉ tết
dương
lịch

D07CDDI D07CDDI D07CDDI D07CDDI

Thứ 7
Sáng

Môn học

Quản lý dịch vụ ô tô

D07CDOD HT an toàn và ổn định trên ôtô

Luật giao thông đường bộ
D07CDDI TT Động cơ điezel

D07KTLG

D07KTTN

THM

Dự trữ

D04COAT ATLĐ và môi trường công nghiệp
D07KTQD

D07CDDI

Dự trữ

2
3
4
5
Chiều

Ký hiệu

D07KTTN

Số tiết

36
45
30
30
60

P. HỌC

P.52
P.52
P.52
P.52
P.52

Họ và tên giáo viên

Ký hiệu

Trần Anh Tuấn, Nguyễn Văn Toàn D07KTTN

Môn học

Thí nghiệm động cơ và ô tô

Trần A.Tuấn, Ng.Mạnh Hùng D07KTKD Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô

Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Mạnh Hùng
Bùi Q.Toản,N.Duy, H.Tuấn

D07KTO2
D07CDTD
D07CDDK

TT Ô tô 2
TT Điện ô tô
TT Điều khiển tự động

Số tiết

60
45
60
60
60

P. HỌC

P.52
P.52
P.52
P.52
P.52

Họ và tên giáo viên

Nguyễn Mạnh Hùng

N
V
U.

TL. HIỆU TRƯỞNG
...
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
D04COAT
D04COAT
D07KTLG
D07KTLG
D07KTLG
THM
D07KTO2
D07KTQD
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Dự trữ
D07KTQD
D04COAT
D04COAT
D04COAT
D04COAT
THM
Dự trữ
Dự trữ
D07KTQD
D07KTQD
D07KTQD
D07KTKD
D07KTKD
D07CDDI
D07CDDK
Kỷ niệm
ngày
NGVN
(20/11)
Nghỉ tết
dương
lịch
D04COAT
THM
CCTT
D07KTKD
D07KTQD
D07KTTN
D07CDDK
D07KTTN
D07CDDK
D07KTTN
D07KTTN
D07CDDI
THM
D07KTTN
D07KTTN
D07KTTN
D07KTTN
D07CDDI
D07CDDI
D07CDDI
D07CDTD
D07CDTD
THM
D07KTO2
THM
D07KTQD
D07CDOD
Khai
giảng
năm học
D07CDOD
D07KTO2
D07KTO2
D07KTO2
Nghỉ
Quốc
khánh
02/9
03/11-08/11
27/10-01/11
8/9-13/9
22/9-27/9
10/11-15/11
17/11-22/11
01/12-6/12
08/12-13/12
18
15/12-20/12
19
20
Số tiết
Chiều
Sáng
Thứ 7
Ký hiệu
Môn học
Sáng
Thứ 6
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Chiều
Sáng
Sáng
Chiều
Sáng
Ngày
4/8-9/8
Sáng
Thứ 2
D04COAT
Chiều
13/10-18/10
20/10-25/10
06/10-11/10
15/9-20/9
01/9-6/9
18/8-23/8
25/8-30/8
11/8-16/8
Tuần
1
7
3
2
5
4
14
15
16
8
10
9
12
23
24
Từ ngày 04 tháng 8 năm 2014 đến ngày 17 tháng 01 năm 2015
6
17
13
11
12/01-17/01
22/12-27/12
29/12-03/01
05/01-10/01
LỊCH HUẤN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
Khóa: 01-ĐẠI HỌC DÂN SỰ Lớp: DDS01021 Chuyên ngành: CNOT Quân số: 11
24/11-29/11
29/9-04/10
CCTT
21
22
Chiều
Chiều
D07CDOD
Môn học
Số tiết
Thạc sĩ Võ Xuân Phú
Tiến sĩ Nguyễn Chiến Hạm
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
P. HỌC
PT. BAN ĐẠI HỌC
Họ và tên giáo viên
P.52
Nguyễn Mạnh Hùng
P.52
Ng. Mạnh Hùng, T.Long, H.Tuấn
P. HỌC
Họ và tên giáo viên
Ký hiệu
D04COAT
ATLĐ và môi trường công nghiệp
36
P.52
Trần Anh Tuấn, Nguyễn Văn Toàn
D07KTTN
Thí nghiệm động cơ và ô tô
60
D07KTQD
Quản lý dịch vụ ô tô
45
P.52
Trần A.Tuấn, Ng.Mạnh Hùng
D07KTKD
Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô
45
D07KTLG
Luật giao thông đường bộ
30
P.52
Nguyễn Hồng Quang
D07CDOD
HT an toàn và ổn định trên ôtô
30
P.52
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mậu Kính, Ngô Giao Hải
P.52
P.52
D07KTO2
TT Ô tô 2
60
Trần Đình Việt, Mai Hồng Cẩm
D07CDTD
TT Điện ô tô
60
D07CDDI
P.52
Ngô Giao Hải, Nguyễn Hồng Quang
P.52
Bùi Q.Toản,N.Duy, H.Tuấn
D07CDDK
TT Động cơ điezel
TT Điều khiển tự động
60
60
D07KTKD
CCTT
D07KTKD
D07KTKD
D07KTKD
CCTT
D07KTKD
Thành
lập QĐ
NDVN
(22/12)
D07KTKD
D07CDDI
D07CDDI
D07KTKD
THM
D07CDDI
D07CDDI
D07CDDI
D07CDDI
THM
D07CDDK
THM
D07KTTN
D07KTTN
D07KTTN
D07KTTN
D07CDDI
D07CDDK
D07CDTD
D07CDDK
D07CDDK
D07CDDK
D07CDDK
D07CDDK
D07CDDK
D07CDTD
D07CDTD
D07CDTD
D07CDDK
D07CDTD
D07CDTD
D07CDTD
D07KTQD
D07KTO2
D07KTO2
D07KTO2
D07KTO2
D07KTO2
D07KTQD
D07KTO2
D07KTLG
D07KTLG
D07KTLG
D07CDTD
D07CDTD
D07CDTD
D07KTO2
D07CDOD
D07CDOD
THM
D07CDOD
TDNU.EDU.VN
LỊCH HUẤN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 - Người đăng: Lê Đăng Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
LỊCH HUẤN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 9 10 510