Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH MỞ CÁC VÒNG THI VIOLYMPIC NĂM HỌC 2013 – 2014

Được đăng lên bởi chauthcshaithai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH MỞ CÁC VÒNG THI VIOLYMPIC
NĂM HỌC 2013 – 2014
STT
Cấp
1
2
3
4
5 Vòng thi tự
luyện
6
7
8
9
10
11

Vòng thi
Vòng 1
Vòng 2
Vòng 3
Vòng 4
Vòng 5
Vòng 6
Vòng 7
Vòng 8
Vòng 9
Vòng 10
Vòng 11

Ngày mở
04/9/2013 – Thứ 4
12/9/2013 – Thứ 5
26/9/2013 – Thứ 5
10/10/2013 – Thứ 5
24/10/2013 – Thứ 5
07/11/2013 – Thứ 5
21/11/2013 – Thứ 5
05/12/2013 – Thứ 5
19/12/2013 – Thứ 5
26/12/2013

Ghi chú

Miền Bắc
Miền Trung

09/01/2014- Thứ 5
12 Cấp trường Vòng 12

Miền Nam
11/02/2014 - Thứ 3

13
14
15 Cấp huyện
16
17
Cấp tỉnh
18
19 Cấp toàn
quốc

Vòng 13
Vòng 14
Vòng 15
Vòng 16
Vòng 17
Vòng 18
Vòng 19

20/02/2014 - Thứ 5
27/02/2014 - Thứ 5
06/03/2014 - Thứ 5
20/3/2014 - Thứ 5
02/4/2014 – Thứ 4
04/4/2014 – Thứ 6
25/4/2014 – Thứ 6

...
LỊCH MỞ CÁC VÒNG THI VIOLYMPIC
NĂM HỌC 2013 – 2014
STT Cấp Vòng thi Ngày mở Ghi chú
1
Vòng thi tự
luyện
Vòng 1 04/9/2013 – Thứ 4
2 Vòng 2 12/9/2013 – Thứ 5
3 Vòng 3 26/9/2013 – Thứ 5
4 Vòng 4 10/10/2013 – Thứ 5
5 Vòng 5 24/10/2013 – Thứ 5
6 Vòng 6 07/11/2013 – Thứ 5
7 Vòng 7 21/11/2013 – Thứ 5
8 Vòng 8 05/12/2013 – Thứ 5
9 Vòng 9 19/12/2013 – Thứ 5
10
Cấp trường
Vòng 10 26/12/2013 Miền Bắc
11 Vòng 11
09/01/2014- Thứ 5
Miền Trung
12 Vòng 12
11/02/2014 - Thứ 3
Miền Nam
13 Vòng 13 20/02/2014 - Thứ 5
14 Vòng 14 27/02/2014 - Thứ 5
15 Cấp huyện Vòng 15 06/03/2014 - Thứ 5
16 Vòng 16 20/3/2014 - Thứ 5
17 Cấp tỉnh Vòng 17 02/4/2014 – Thứ 4
18 Vòng 18 04/4/2014 – Thứ 6
19 Cấp toàn
quốc
Vòng 19 25/4/2014 – Thứ 6
LỊCH MỞ CÁC VÒNG THI VIOLYMPIC NĂM HỌC 2013 – 2014 - Người đăng: chauthcshaithai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
LỊCH MỞ CÁC VÒNG THI VIOLYMPIC NĂM HỌC 2013 – 2014 9 10 125