Ktl-icon-tai-lieu

Lịch thi

Được đăng lên bởi Pell Pell
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BỘ MÔN LƯU TRỮ HỌC - QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2014

LỊCH THI HỌC KỲ 2 (2013 - 2014)

Từ ngày 24/3 đến ngày 28/3/2014
HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
NGÀY
24/3
Thứ 2
25/3
Thứ 3
26/3
Thứ 4
26/3
Thứ 4
28/3
Thứ 6

09/4
Thứ 4
09/4
Thứ 4

LỚP
Lưu trữ
K21-4,5
K22-3,0
Học lại
Lưu trữ
K23-4,5
Học lại
Lưu trữ
K22-4,5
Học lại
Lưu trữ
K23-3,0
Học lại
Lưu trữ
K21-4,5
K22-3,0
Học lại
Lưu trữ
K20-4,5
K21-3,0
Học lại
Lưu trữ
K21-4,5
K22-3,0

SL SV

45

45
45
20

MÔN THI
Văn bản QLNN và kỹ thuật soạn thảo

Môi trường và phát triển
Tâm lý học đại cương
Lịch sử Việt Nam

45

Các kỹ năng cơ bản trong quản trị hành
chính văn phòng

45

Công tác văn thư - lưu trữ trong doanh
nghiệp

K20 - 4,5
K21 - 3,0

Niên luận

Ghi chú

PHÒNG

GIỜ THI

A.305

18:00 – 19:30

A.305

18:00 – 19:00

A.305

18:00 – 19:00

A.309

18:00 – 19:00

A.305

18:00 – 19:00

A.217

Lớp trưởng tập hợp và nộp
bài Tiểu luận cho Giaó vụ
18:00 – 19:00 (ThS. Mai Thanh Xuân)

A.217

Lớp trưởng tập hợp và nộp
18:00 – 19:00 bài Tiểu luận cho Giaó vụ
(ThS. Mai Thanh Xuân)
GIÁO VỤ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BỘ MÔN LƯU TRỮ HỌC - QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2014
LỊCH THI HỌC KỲ 2 (2013 - 2014)
Từ ngày 24/3 đến ngày 28/3/2014
HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
NGÀY LỚP SL SV MÔN THI PHÒNG GIỜ THI
Ghi chú
24/3
Thứ 2
Lưu trữ
K21-4,5
K22-3,0
Học lại
45
Văn bản QLNN và kỹ thuật soạn thảo
A.305 18:00 – 19:30
25/3
Thứ 3
Lưu trữ
K23-4,5
Học lại
45
Môi trường và phát triển
A.305 18:00 – 19:00
26/3
Thứ 4
Lưu trữ
K22-4,5
Học lại
45
Tâm lý học đại cương
A.305 18:00 – 19:00
26/3
Thứ 4
Lưu trữ
K23-3,0
Học lại
20
Lịch sử Việt Nam
A.309 18:00 – 19:00
28/3
Thứ 6
Lưu trữ
K21-4,5
K22-3,0
Học lại
45
Các kỹ năng cơ bản trong quản trị hành
chính văn phòng A.305 18:00 – 19:00
09/4
Thứ 4
Lưu trữ
K20-4,5
K21-3,0
Học lại
45
Công tác văn thư - lưu trữ trong doanh
nghiệp A.217 18:00 – 19:00
Lớp trưởng tập hợp và nộp
bài Tiểu luận cho Giaó vụ
(ThS. Mai Thanh Xuân)
09/4
Thứ 4
Lưu trữ
K21-4,5
K22-3,0
K20 - 4,5
K21 - 3,0
Niên luận
A.217 18:00 – 19:00
Lớp trưởng tập hợp và nộp
bài Tiểu luận cho Giaó vụ
(ThS. Mai Thanh Xuân)
GIÁO VỤ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
Lịch thi - Người đăng: Pell Pell
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lịch thi 9 10 533