Ktl-icon-tai-lieu

Lịch thi

Được đăng lên bởi phamhoangnhan95
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
PHÒNG ĐẠI HỌC

LỊCH THI CUỐI KỲ HK3/2014-2015
GHI CHÚ:

- NHÓM: là nhóm sinh viên đăng ký môn học theo thời khóa biểu. Sinh viên phải xem đúng môn thi và nhóm thi để dự thi
đúng ngày thi và giờ thi. Mọi trường hợp dự thi sai nhóm sẽ không được giải quyết.
- Sinh viên đăng ký hoãn thi, chuyển giờ thi (do trùng lịch thi) và nộp đơn xin dự thi (hoãn thi ở học kỳ trước) tại Văn phòng
Tư vấn & Hỗ trợ (phòng E0001) hoặc nộp đơn trực tuyến tại Hệ thống thông tin sinh viên  từ ngày:
15 - 17/07/2015 (mẫu đơn xem trên website Phòng Đại học tại  mục "Quy trình học vụ").
- TỔ: là danh sách thi theo phòng. Sinh viên cập nhật danh sách thi chính thức (bao gồm SV nộp đơn hoãn thi, chuyển giờ
thi) trên website Phòng Đại học "" từ ngày 23/07/2015 để biết phòng thi cụ thể.
- Sinh viên phải mang theo THẺ SV hoặc CMND khi vào phòng dự thi.
MÃ MH NHÓM TỔ

TÊN MÔN HỌC

SS

THỨ

NGÀY

GIỜ

PHÒNG

THỜI
LƯỢNG

HÌNH THỨC THI

KHOA

001008

01

001 Nghe 1

20

2

27/07/2015

07:30

A509

5'+CD+10'

TN, BT, trả lời câu hỏi

NN

001008

01

002 Nghe 1

21

2

27/07/2015

07:30

A510

5'+CD+10'

TN, BT, trả lời câu hỏi

NN

001008

02

001 Nghe 1

20

2

27/07/2015

07:30

A603

5'+CD+10'

TN, BT, trả lời câu hỏi

NN

001008

02

002 Nghe 1

20

2

27/07/2015

07:30

A608

5'+CD+10'

TN, BT, trả lời câu hỏi

NN

001008

03

001 Nghe 1

20

2

27/07/2015

07:30

A507

5'+CD+10'

TN, BT, trả lời câu hỏi

NN

001008

03

002 Nghe 1

20

2

27/07/2015

07:30

A508

5'+CD+10'

TN, BT, trả lời câu hỏi

NN

001008

04

001 Nghe 1

20

2

27/07/2015

07:30

A503

5'+CD+10'

TN, BT, trả lời câu hỏi

NN

001008

04

002 Nghe 1

20

2

27/07/2015

07:30

A504

5'+CD+10'

TN, BT, trả lời câu hỏi

NN

001008

05

001 Nghe 1

35

2

27/07/2015

07:30

A502

5'+CD+10'

TN, BT, trả lời câu hỏi

NN

101024

01

001 THCN Đồ họa 1

20

2

27/07/2015

07:30

A604

135

Làm bài trên máy tính

MTCN

102025

02

001 THCN tạo dáng 1

18

2

27/07/2015

07:30

A605

135

Làm bài trên máy tính

MTCN

102025

02

002 THCN tạo dáng 1

19

2

27/07/2015

07:30

A607

135

Làm bài trên máy tính

MTCN

303025

01

001 Các vùng văn hóa Việt Nam

27

2

27/07/2015

07:30

A704

60

Trắc nghiệm

XHNV

303025

01

002 Các vùng văn hóa Việt Nam

27

2

27/07/2015

07:30

A709

60

Trắc nghiệm

XHNV

Trang 1

MÃ MH NHÓM TỔ

TÊN MÔN HỌC

SS

THỨ

NGÀY

GIỜ

PHÒNG

THỜI
LƯỢNG

HÌNH THỨC THI

KHOA

401028

01

001 Kỹ thuật chiếu...
Trang 1
LỊCH THI CUỐI KỲ HK3/2014-2015
MÃ MH NHÓM TỔ TÊN MÔN HỌC SS THỨ NGÀY GIỜ PHÒNG HÌNH THỨC THI KHOA
001008 01 001 Nghe 1 20 2 27/07/2015 07:30 A509
5'+CD+10' TN, BT, trả lời câu hỏi NN
001008 01 002 Nghe 1 21 2 27/07/2015 07:30 A510
5'+CD+10' TN, BT, trả lời câu hỏi NN
001008 02 001 Nghe 1 20 2 27/07/2015 07:30 A603
5'+CD+10' TN, BT, trả lời câu hỏi NN
001008 02 002 Nghe 1 20 2 27/07/2015 07:30 A608
5'+CD+10' TN, BT, trả lời câu hỏi NN
001008 03 001 Nghe 1 20 2 27/07/2015 07:30 A507
5'+CD+10' TN, BT, trả lời câu hỏi NN
001008 03 002 Nghe 1 20 2 27/07/2015 07:30 A508
5'+CD+10' TN, BT, trả lời câu hỏi NN
001008 04 001 Nghe 1 20 2 27/07/2015 07:30 A503
5'+CD+10' TN, BT, trả lời câu hỏi NN
001008 04 002 Nghe 1 20 2 27/07/2015 07:30 A504
5'+CD+10' TN, BT, trả lời câu hỏi NN
001008 05 001 Nghe 1 35 2 27/07/2015 07:30 A502
5'+CD+10' TN, BT, trả lời câu hỏi NN
101024 01 001 THCN Đồ họa 1 20 2 27/07/2015 07:30 A604
135 Làm bài trên máy tính MTCN
102025 02 001 THCN tạo dáng 1 18 2 27/07/2015 07:30 A605
135 Làm bài trên máy tính MTCN
102025 02 002 THCN tạo dáng 1 19 2 27/07/2015 07:30 A607
135 Làm bài trên máy tính MTCN
303025 01 001 Các vùng văn hóa Việt Nam 27 2 27/07/2015 07:30 A704 60 Trắc nghiệm
XHNV
303025 01 002 Các vùng văn hóa Việt Nam 27 2 27/07/2015 07:30 A709 60 Trắc nghiệm
XHNV
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
PHÒNG ĐẠI HỌC
GHI CHÚ:
- NHÓM: là nhóm sinh viên đăng ký môn học theo thời khóa biểu. Sinh viên phải xem đúng môn thi và nhóm thi để dự thi
đúng ngày thi và giờ thi. Mọi trường hợp dự thi sai nhóm sẽ không được giải quyết.
- Sinh viên đăng ký hoãn thi, chuyển giờ thi (do trùng lịch thi) và nộp đơn xin dự thi (hoãn thi ở học kỳ trước) tại Văn phòng
Tư vấn & Hỗ trợ (phòng E0001) hoặc nộp đơn trực tuyến tại Hệ thống thông tin sinh viên https://student.tdt.edu.vn từ ngày:
15 - 17/07/2015 (mẫu đơn xem trên website Phòng Đại học tại http://pdt.tdt.edu.vn mục "Quy trình học vụ").
- TỔ: là danh sách thi theo phòng. Sinh viên cập nhật danh sách thi chính thức (bao gồm SV nộp đơn hoãn thi, chuyển giờ
thi) trên website Phòng Đại học "http://pdt.tdt.edu.vn" từ ngày 23/07/2015 để biết phòng thi cụ thể.
- Sinh viên phải mang theo THẺ SV hoặc CMND khi vào phòng dự thi.
THỜI
LƯỢNG
Lịch thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch thi - Người đăng: phamhoangnhan95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Lịch thi 9 10 957