Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH THI VÒNG 2, THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014-2015

Được đăng lên bởi dandung02utt
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH THI VÒNG 2, THI CẢI THIỆN
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014-2015
Ngày thi

THI LẦN 1
Ngày thi

1 CC-K64-Đ1 CC2TT15 Cấu trúc máy tính + hợp ngữ
2 DL-K65 DL2CO21 Cơ học cơ sở
3 DL-K64 DL2CT27 Cơ học kết cấu
4 DL-K64 DC2CO28 Động lực học công trình
5 DL-K64 DL3DD43 Kết cấu nhà
6 CC-K64-Đ1 CC2KV64 Kinh tế học
7 DL-K64 DC2KV63 Kinh tế lượng
8 DL-K65 DC2KV63 Kinh tế lượng
9 CC-K64-Đ1 CC2KV65 Kinh tế xây dựng
10 CC-K64-Đ1 CC1TH47 Kỹ thuật điện
11 DL-K65 DL2CK55 Nguyên lý máy
12 CC-K64-Đ2 CC2CT61 Thủy lực công trình
13 CC-K64-Đ1 CC2DT56 Tín hiệu và hệ thống
14 CC-K64-Đ2 CC1TT41 Tin học đại cương
15 DL-K64 DC2CK60 Tin học ứng dụng
16 DL-K64 DC2CK60 Tin học ứng dụng
17 CC-K64-Đ2 CC2CK60 Tin học ứng dụng
18 CC-K64-Đ1 CC3VS61 Tổ chức chạy tàu 1
19 CC-K65 CC1CB17 Toán 1
20 DC-K63 DC1CB20 Lý thuyết xác suất - thống kê
21 DC-K65 DC2KV71 Nguyên lý thống kê kinh tế
22 DC-K64 DC1LL05 Pháp luật Việt Nam đại cương
23 DC-K65 DC1LL05 Pháp luật Việt Nam đại cương
24 DC-K62 DC1CD34B Tiếng Anh 4
25 DC-K63 DC1KT34B Tiếng Anh 4
26 DC-K63 DC1QT34B Tiếng Anh 4
27 DC-K62 DC1OT34AB Tiếng Anh 4
28 DC-K63 DC1LL03 Tư tưởng Hồ Chí Minh
29 DC-K65 DC1CB21 Vật lý đại cương 1
30 DC-K65 DC2CO15 Vẽ kỹ thuật
31 DL-K64 DC3DD45 Đồ án Kết cấu nhà
32 DC-K63 DC2CK57 Chi tiết máy 2

2
2
2
2
2
4
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
4
2
3
2
2
2
3
3
2
2
4
3
2
3

24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15

(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)

SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
CH
CH

11/12/14 (Thứ 5)
31/12/14 (Thứ 4)
29/11/14 (Thứ 7)
27/11/14 (Thứ 5)
27/11/14 (Thứ 5)
5/12/14 (Thứ 6)
30/11/14 (CN)
31/12/14 (Thứ 4)
10/12/14 (Thứ 4)
10/12/14 (Thứ 4)
31/12/14 (Thứ 4)
7/1/15 (Thứ 4)
10/12/14 (Thứ 4)
5/1/15 (Thứ 2)
27/11/14 (Thứ 5)
29/11/14 (Thứ 7)
7/1/15 (Thứ 4)
11/12/14 (Thứ 5)
23/12/14 (Thứ 3)
25/11/14 (Thứ 3)
29/12/14 (Thứ 2)
11/12/14 (Thứ 5)
29/12/14 (Thứ 2)
25/11/14 (Thứ 3)
25/11/14 (Thứ 3)
25/11/14 (Thứ 3)
24/12/14 (Thứ 4)
25/11/14 (Thứ 3)
30/12/14 (Thứ 3)
29/12/14 (Thứ 2)
29/11/14 (Thứ 7)
28/11/14 (Thứ 6)

4
5
1
5
5
3
1
5
4
3
5
2
4

33 DL-K64 D...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
LỊCH THI VÒNG 2, THI CẢI THIỆN
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014-2015
Tên học phần
Số TC
THI V2, CẢI THIỆN THI LẦN 1
Ngày thi Ngày thi
1 CC-K64-Đ1 CC2TT15 Cấu trúc máy tính + hợp ngữ 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 11/12/14 (Thứ 5) 4 43 45 1
2 DL-K65 DL2CO21 Cơ học cơ sở 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 31/12/14 (Thứ 4) 5 491 45 11
3 DL-K64 DL2CT27 Cơ học kết cấu 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 29/11/14 (Thứ 7) 1 86 43 2
4 DL-K64 DC2CO28 Động lực học công trình 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 27/11/14 (Thứ 5) 5 245 41 6
5 DL-K64 DL3DD43 Kết cấu nhà 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 27/11/14 (Thứ 5) 5 88 44 2
6
CC-K64-Đ1
CC2KV64 Kinh tế học 4 24/1/15 (Thứ 7) SA 5/12/14 (Thứ 6) 3 27 40 1
7 DL-K64 DC2KV63 Kinh tế lượng 3 24/1/15 (Thứ 7) SA 30/11/14 (CN) 1 22 40 1
8 DL-K65 DC2KV63 Kinh tế lượng 3 24/1/15 (Thứ 7) SA 31/12/14 (Thứ 4) 5 163 41 4
9 CC-K64-Đ1 CC2KV65 Kinh tế xây dựng 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 10/12/14 (Thứ 4) 4 70 40 2
10
CC-K64-Đ1
CC1TH47 Kỹ thuật điện 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 10/12/14 (Thứ 4) 3 45 45 1
11 DL-K65 DL2CK55 Nguyên lý máy 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 31/12/14 (Thứ 4) 5 62 40 2
12 CC-K64-Đ2 CC2CT61 Thủy lực công trình 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 7/1/15 (Thứ 4) 2 43 45 1
13
CC-K64-Đ1
CC2DT56 Tín hiệu và hệ thống 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 10/12/14 (Thứ 4) 4 36 40 1
14
CC-K64-Đ2
CC1TT41 Tin học đại cương 3 24/1/15 (Thứ 7) SA 5/1/15 (Thứ 2) 142 Sáng
15 DL-K64 DC2CK60 Tin học ứng dụng 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 27/11/14 (Thứ 5) 5 47 47 1
16 DL-K64 DC2CK60 Tin học ứng dụng 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 29/11/14 (Thứ 7) 1 11 40 1
17 CC-K64-Đ2 CC2CK60 Tin học ứng dụng 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 7/1/15 (Thứ 4) 2 106 40 3
18 CC-K64-Đ1 CC3VS61 Tổ chức chạy tàu 1 3 24/1/15 (Thứ 7) SA 11/12/14 (Thứ 5) 4 11 40 1
19 CC-K65 CC1CB17 Toán 1 4 24/1/15 (Thứ 7) SA 23/12/14 (Thứ 3) 2 50 50 1
20 DC-K63 DC1CB20 Lý thuyết xác suất - thống kê 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 25/11/14 (Thứ 3) 4 69 40 2
21 DC-K65 DC2KV71 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 24/1/15 (Thứ 7) SA 29/12/14 (Thứ 2) 2 373 42 9
22 DC-K64 DC1LL05 Pháp luật Việt Nam đại cương 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 11/12/14 (Thứ 5) 3 310 45 7
23 DC-K65 DC1LL05 Pháp luật Việt Nam đại cương 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 29/12/14 (Thứ 2) 1 33 40 1
24 DC-K62
DC1CD34B
Tiếng Anh 4 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 25/11/14 (Thứ 3) 1 138 40 4
25 DC-K63
DC1KT34B
Tiếng Anh 4 3 24/1/15 (Thứ 7) SA 25/11/14 (Thứ 3) 4 306 44 7
26 DC-K63
DC1QT34B
Tiếng Anh 4 3 24/1/15 (Thứ 7) SA 25/11/14 (Thứ 3) 4 103 40 3
27 DC-K62
DC1OT34AB
Tiếng Anh 4 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 24/12/14 (Thứ 4) 3 44 44 1
28 DC-K63 DC1LL03 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24/1/15 (Thứ 7) SA 25/11/14 (Thứ 3) 3 487 41 12
29 DC-K65 DC1CB21 Vật lý đại cương 1 4 24/1/15 (Thứ 7) SA 30/12/14 (Thứ 3) 2 1415 45 32
30 DC-K65 DC2CO15 Vẽ kỹ thuật 3 24/1/15 (Thứ 7) SA 29/12/14 (Thứ 2) 1 229 40 6
31 DL-K64 DC3DD45 Đồ án Kết cấu nhà 2 24/1/15 (Thứ 7) CH 29/11/14 (Thứ 7) 88 Sáng
32 DC-K63 DC2CK57 Chi tiết máy 2 3 24/1/15 (Thứ 7) CH 28/11/14 (Thứ 6) 3 69 40 2
33 DL-K64 DC3OT55 Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô 3 24/1/15 (Thứ 7) CH 7/12/14 (CN) 1 47 47 1
34 DC-K65 DC2VB32 Địa lý vận tải 2 24/1/15 (Thứ 7) CH 31/12/14 (Thứ 4) 1 73 40 2
35 DC-K62 DC3CA51 Kỹ thuật thi công cầu 1 3 24/1/15 (Thứ 7) CH 28/11/14 (Thứ 6) 3 138 40 4
36 DC-K63 DC2DD33 Nền và móng 3 24/1/15 (Thứ 7) CH 28/11/14 (Thứ 6) 4 113 40 3
37 DC-K63 DC2GT33 Nền và móng 3 24/1/15 (Thứ 7) CH 28/11/14 (Thứ 6) 4 374 42 9
38 DC-K63 DC2KV77 Pháp luật kinh tế 3 24/1/15 (Thứ 7) CH 28/11/14 (Thứ 6) 3 409 41 10
39 DL-K64 DL3DB41 Thiết kế đường 2 24/1/15 (Thứ 7) CH 5/12/14 (Thứ 6) 5 86 43 2
40 DL-K65 DL3DB41 Thiết kế đường 2 24/1/15 (Thứ 7) CH 6/1/15 (Thứ 3) 5 206 42 5
41 DL-K64 DC1CB32 Tiếng Anh 2 4 24/1/15 (Thứ 7) CH 7/12/14 (CN) 1 23 40 1
42 DL-K65 DC1CB32 Tiếng Anh 2 4 24/1/15 (Thứ 7) CH 6/1/15 (Thứ 3) 5 510 45 12
43 DL-K64 DL2MX70 Truyền động máy xây dựng 2 24/1/15 (Thứ 7) CH 27/11/14 (Thứ 5) 5 11 40 1
44 DC-K65 DC2CB94 Văn hóa kinh doanh 2 24/1/15 (Thứ 7) CH 31/12/14 (Thứ 4) 2 122 41 3
45 DC-K65 DC2KX36 Vật liệu xây dựng 2 24/1/15 (Thứ 7) CH 31/12/14 (Thứ 4) 1 172 43 4
46 DC-K64 DC1CB22 Vật lý đại cương 2 2 24/1/15 (Thứ 7) CH 12/12/14 (Thứ 6) 1 54 40 2
47 DL-K64 DC3OT44 Đồ án Kết cấu - tính toán ô tô 2 25/1/15 (CN) SA 1/12/14 (Thứ 2) 5 47 Tối
48 DL-K64 DC3CA44 Đồ án Thiết kế cầu 2 25/1/15 (CN) SA 11/12/14 (Thứ 5) 5 86 Tối
49 DL-K65 DC3CA44 Đồ án Thiết kế cầu 2 25/1/15 (CN) SA 10/1/15 (Thứ 7) 206 Cả ngày
50
CC-K64-Đ1
CC2HT26 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 25/1/15 (CN) SA 5/12/14 (Thứ 6) 4 43 45 1
51
CC-K64-Đ1
CC2DT44 Cơ sở kỹ thuật đo lường 2 25/1/15 (CN) SA 3/12/14 (Thứ 4) 4 36 40 1
S
T
T
Hệ đào tạo -
Khóa - Đợt
thi (*)
Mã học
phần
Ca
thi
Ca
thi
Tổn
g số
SV
Số
SV/
phòn
g
Số
phòn
g thi
LỊCH THI VÒNG 2, THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014-2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỊCH THI VÒNG 2, THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014-2015 - Người đăng: dandung02utt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
LỊCH THI VÒNG 2, THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014-2015 9 10 856