Ktl-icon-tai-lieu

logic nhé

Được đăng lên bởi Quoctinh Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 768 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5: CHỨNG MINH - BÁC BỎ - GIẢ THUYẾT
A. CHỨNG MINH
1. Định nghĩa: Chứng minh là thao tác logic xác định tính chân thực
của một luận điểm nào đó nhờ sử dụng các luận điểm chân thực khác có
quan hệ hữu cơ với luận điểm ấy.
2. Kết cấu của chứng minh: gồm
Chứng minh là một kiểu lập luận. Đó là quá trình tư duy sử dụng
nhiều lí lẽ khác nhau, gọi là luận cứ và những cách thức, những phương
pháp, cùng các quy luật, quy tắc sử dụng để liên kết các luận cứ với nhau,
gọi là luận chứng, để bảo vệ sự đúng đắn của một hoặc nhiều tư tưởng khác
nhau, gọi là luận đề.
* Luận đề: Là luận điểm mà tính chân thực của nó cần được làm sáng tỏ
* Luận cứ: Là các luận điểm khoa học, các căn cứ, sự kiện thực tế, có liên
quan đến luận đề và được sử dụng để chứng minh tính chân thực của luận
đề.
* Luận chứng: Là cách thức, những phương pháp cùng các quy luật, quy
tắc được sử dụng trong quá trình liên kết các luận cứ lại với nhau để chứng
minh tính chân thực của luận đề. ( chỉ ra tính logic của luận cứ và luận đề)
+ Hình thức lôgic của phép CM có dạng đặc thù sau đây: C 1, C2, C3,...,
Cn.../- Đ1, Đ2, Đ3,..., Đn,... ( Ci /-Di : trong đó, Ci (i = 1, 2, 3,... n,...) là các
luận cứ; Đi (i = 1, 2, 3,..., n,...) là các luận đề coi như kết luận lôgic từ các
luận cứ, /- là kí hiệu : liên kết logic cách thức, phương pháp hành động rút
ra kết luận nhờ quá trình luận chứng lôgic.
3. Mối quan hệ giữa luận đề, luận cứ và luận chứng:
+ Luận đề, luận cứ và luận chứng là ba bộ phận hợp thành của chứng
minh, mỗi bộ phận có một chức năng nhiệm vụ khác nhau, không thay thế
cho nhau. Song chúng có một mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không tác rời
nhau.
+ Luận đề giữ vị trí trung tâm của chứng minh, nó đóng vai trò quyết định
việc lựa chọn luận cứ và luận chứng
+ Luận cứ và luận chứng có tác động trở lại luận đề và tác động lẫn nhau.
Luận cứ và luận chứng giúp xác định tính chân thực của luận đề và nâng cao
độ tin cậy vào luận đề
+ Luận chứng có nhiệm vụ kiểm tra lại tính chân thực của luận cứ và cùng
luận cứ rút ra tính chân thực của luận đề.

4. Các phương pháp chứng minh:
+ Chứng minh trực tiếp: Là loại chứng minh sử dụng các luận cứ để rút
ra tính chân thực của luận đề.
+ Chứng minh gián tiếp: Là loại chứng minh trong đó tính chân thực của
luận đề được rút ra trên cơ sở luận chứng tính giả dối của phản luận đề hoặc
loại trừ khả năng khác ( Do đó Chứng minh gián tiếp gồm: Chứng minh
phản chứng và chứng minh loại trừ)
5/ Phép CM đúng đắn phải tuân theo các quy tắc lôgic sau:
1) Luận đề và nhất là l...
CHƯƠNG 5: CHỨNG MINH - BÁC BỎ - GIẢ THUYẾT
A. CHỨNG MINH
1. Định nghĩa: Chứng minh thao tác logic xác định tính chân thực
của một luận điểm nào đó nhờ sử dụng các luận điểm chân thực khác
quan hệ hữu cơ với luận điểm ấy.
2. Kết cấu của chứng minh: gồm
Chứng minh một kiểu lập luận. Đó quá trình duy s dụng
nhiều lẽ khác nhau, gọi luận cứ những cách thức, những phương
pháp, cùng các quy luật, quy tắc sử dụng để liên kết c luận cứ với nhau,
gọi là luận chứng, để bảo vệ sự đúng đắn của một hoặc nhiều tưởng khác
nhau, gọi là luận đề.
* Luận đề: Là luận điểm mà tính chân thực của nó cần được làm sáng tỏ
* Luận cứ: Là các luận điểm khoa học, các căn cứ, sự kiện thực tế, có liên
quan đến luận đề được sử dụng để chứng minh tính chân thực của luận
đề.
* Luận chứng: cách thức, những phương pháp cùng các quy luật, quy
tắc được s dụng trong quá trình liên kết các luận cứ lại với nhau để chứng
minh tính chân thực của luận đề. ( chỉ ra tính logic của luận cứ và luận đề)
+ Hình thức lôgic của phép CM dạng đặc t sau đây: C
1
, C
2
, C
3
,...,
C
n
.../- Đ
1
, Đ
2
, Đ
3
,..., Đ
n
,... ( C
i
/-D
i
: trong đó, C
i
(i = 1, 2, 3,... n,...) các
luận cứ; Đ
i
(i = 1, 2, 3,..., n,...) là các luận đề coi như kết luận lôgic từ c
luận cứ, /- hiệu : liên kết logic cách thức, phương pháp hành động rút
ra kết luận nhờ quá trình luận chứng lôgic.
3. Mối quan hệ giữa luận đề, luận cứ và luận chứng:
+ Luận đề, luận cứ luận chứng ba bộ phận hợp thành của chứng
minh, mỗi bộ phận một chức năng nhiệm vụ khác nhau, không thay thế
cho nhau. Song chúng một mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không tác rời
nhau.
+ Luận đề giữ vị trí trung tâm của chứng minh, nó đóng vai trò quyết định
việc lựa chọn luận cứ và luận chứng
+ Luận cứ luận chứng tác động trở lại luận đề vàc động lẫn nhau.
Luận cứ và luận chứng giúp xác định tính chân thực của luận đề và nâng cao
độ tin cậy vào luận đề
+ Luận chứng có nhiệm vụ kiểm tra lại tính chân thực của luận cứ và cùng
luận cứ rút ra tính chân thực của luận đề.
logic nhé - Trang 2
logic nhé - Người đăng: Quoctinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
logic nhé 9 10 964