Ktl-icon-tai-lieu

Lựa chọn kết cấu áo đường

Được đăng lên bởi dangngocvuongmta
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/SGTVT-KTTĐ

Sơn La, ngày 5 tháng 01 năm 2013

V/v lựa chọn kết cấu áo đường
phù hợp với các vùng trên địa
bàn tỉnh Sơn La.

Kính gửi: Các Chủ đầu tư các dự án ĐTXD công trình giao thông.
Bộ Giao thông vận tải đã có các quyết định: Số 1445/QĐ-BGTVT ngày
26/5/2009 về việc cho phép sử dụng vật liệu Carboncor Asphalt trong xây
dựng và sửa chữa kết cấu áo đường ở Việt Nam; số 2787/QĐ-BGTVT ngày
23/9/2010 về việc ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm
thu lớp vật liệu Carboncor Asphalt trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo
đường ô tô (Quy định này có thể tải trên trang Web của Bộ giao thông vận tải
theo cách: vào địa chỉ  , sau đó vào mục Văn bản chỉ đạo
điều hành, sau đó đánh 2787/QĐ-BGTVT vào ô bên cạnh nút tìm kiếm để tìm
văn bản và tải về). Vật liệu Carboncor Asphalt có thể dùng làm lớp hao mòn,
cải thiện độ nhám, độ bằng phẳng, thay thế lớp láng nhựa trên mặt đường cấp
cao A2 (theo tiêu chuẩn 22 TCN 211-06) trở xuống.
Đề tài khoa học “Lựa chọn kết cấu mặt đường phù hợp với các vùng trên
địa bàn tỉnh Sơn La” do Sở Giao thông vận tải chủ trì đã được Giám đốc Sở
Khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận số 541/KQNC-KHCN ngày
06/12/2012. Theo kết quả nghiên cứu đề tài, đối với các tuyến đường nằm
trong khu vực sẵn có cấp phối thiên nhiên thì sử dụng vật liệu này làm lớp
móng trong kết cấu áo đường là đảm bảo kinh tế hơn so với lớp móng đá dăm
tiêu chuẩn thường dùng.
Theo ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh tại văn bản số 279/VPUB-KTN
ngày 27/12/2012 về việc lựa chọn kết cấu mặt đường phù hợp với các vùng
trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Để tận dụng vật liệu tại chỗ, giảm kinh phí xây dựng và thử nghiệm vật
liệu mới, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng
công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh lưu ý thực hiện các nội dung
sau:
1. Khi lập các dự án đầu tư xây dựng (báo cáo kinh tế kỹ thuật) các công
trình giao thông đường bộ các chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn khảo sát thiết kế nghiên
cứu cụ thể về điều kiện khai thác, khối lượng, chất lượng, chữ lượng vật liệu cấp
phối thiên nhiên để tính toán, so sánh với vật liệu đá dăm tiêu chuẩn (làm lớp
móng) nhằm lựa chọn kết cấu áo đường phù hợp, có tính khả thi cao, giảm giá
thành xây dựng, phù hợp với điều kiện thi công.

2. Đối với các dự án đường giao thông nông thôn xây dựng tại các vùng
xa, có độ ẩm cao, nhiệt độ thấp không phù hợp với lớp mặt đư...
UBND TỈNH SƠN LA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 27/SGTVT-KTTĐ
V/v lựa chọn kết cấu áo đường
phù hợp với các vùng trên địa
bàn tỉnh Sơn La.
Sơn La, ngày 5 tháng 01 năm 2013
Kính gửi: Các Chủ đầu tư các dự án ĐTXD công trình giao thông.
Bộ Giao thông vận tải đã các quyết định: Số 1445/QĐ-BGTVT ngày
26/5/2009 về việc cho phép sử dụng vật liệu Carboncor Asphalt trong xây
dựng sửa chữa kết cấu áo đường Việt Nam; số 2787/QĐ-BGTVT ngày
23/9/2010 về việc ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công nghiệm
thu lớp vật liệu Carboncor Asphalt trong xây dựng sửa chữa kết cấu áo
đường ô tô (Quy định này thể tải trên trang Web của Bộ giao thông vận tải
theo cách: vào địa chỉ http://www.mt.gov.vn
, sau đóo mục Văn bản chỉ đạo
điều hành
, sau đó đánh 2787/QĐ-BGTVT
vào ô bên cạnh nútm kiếm
đm
văn bản tải về). Vật liệu Carboncor Asphalt thể dùng làm lớp hao n,
cải thiện độ nhám, độ bằng phẳng, thay thế lớpng nhựa trên mặt đường cấp
cao A2 (theo tiêu chuẩn 22 TCN 211-06) trở xuống.
Đề tài khoa học “La chọn kết cấu mặt đường phù hợp với các vùng trên
địa bàn tỉnh Sơn La do S Giao thông vận tải chủ t đã được Giám đốc Sở
Khoa học ng nghệ cấp giấy chứng nhận số 541/KQNC-KHCN ngày
06/12/2012. Theo kết quả nghiên cứu đề tài, đối với các tuyến đường nằm
trong khu vực sẵn cấp phối thiên nhiên thì sử dụng vật liệu này m lớp
móng trong kết cấu áo đường đảm bảo kinh tế hơn so với lớp móng đá dăm
tiêu chuẩn thường dùng.
Theo ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh tại văn bản số 279/VPUB-KTN
ngày 27/12/2012 về việc lựa chọn kết cấu mặt đường phù hợp với các vùng
trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Để tận dụng vật liệu tại chỗ, giảm kinh phí y dựng thử nghiệm vật
liệu mới, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ đầu các dự án đầuy dựng
công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh lưu ý thực hiện các nội dung
sau:
1. Khi lập các dự án đầu tư xây dựng (báo cáo kinh tế kỹ thuật) các công
trình giao thông đường bộ các chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn khảo sát thiết kế nghiên
cứu cụ thể về điều kiện khai thác, khối lượng, chất lượng, chữ lượng vật liệu cấp
phối thiên nhiên để tính toán, so sánh với vật liệu đá dăm tiêu chuẩn (làm lớp
móng) nhằm lựa chọn kết cấu áo đường phù hợp, có tính khả thi cao, giảm giá
thành xây dựng, phù hợp với điều kiện thi công.
Lựa chọn kết cấu áo đường - Trang 2
Lựa chọn kết cấu áo đường - Người đăng: dangngocvuongmta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lựa chọn kết cấu áo đường 9 10 816