Ktl-icon-tai-lieu

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND

Được đăng lên bởi tuhvan
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 85/2015/QH13

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

LUẬT
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
MỤC LỤC
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG....................................................................... 4
Điều 1. Nguyên tắc bầu cử...........................................................................................4
Điều 2. Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử..............................................................................4
Điều 3. Tiêu chuẩn của người ứng cử.......................................................................... 4
Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử............................... 4
Điều 5. Ngày bầu cử.................................................................................................... 5
Điều 6. Kinh phí tổ chức bầu cử.................................................................................. 5
Chương II. DỰ KIẾN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU QUỐC
HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN; ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ KHU VỰC BỎ
PHIẾU................................................................................................................................. 6
Điều 7. Dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu............................. 6
Điều 8. Dự kiến cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu
Quốc hội....................................................................................................................... 6
Điều 9. Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng
cử đại biểu Hội đồng nhân dân.................................................................................... 6
Điều 10. Đơn vị bầu cử................................................................................................7
Điều 11. Khu vực bỏ phiếu.......................................................................................... 8
Chương III. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VÀ CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH
BẦU CỬ Ở ĐỊA PHƯƠNG............................................................................................... 8
Điều 12. Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng bầu cử quốc gia.............................................8
Điều 13. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia........................
QUỐC HỘI
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Luật số: 85/2015/QH13
Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015
LUẬT
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân.
MỤC LỤC
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.......................................................................4
Điều 1. Nguyên tắc bầu cử...........................................................................................4
Điều 2. Tuổi bầu cử tuổi ứng cử..............................................................................4
Điều 3. Tiêu chuẩn của người ứng cử..........................................................................4
Điều 4. Trách nhiệm của quan, tổ chức trong công tác bầu cử...............................4
Điều 5. Ngày bầu cử.................................................................................................... 5
Điều 6. Kinh phí tổ chức bầu cử..................................................................................5
Chương II. DỰ KIẾN CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU QUỐC
HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN; ĐƠN VỊ BẦU CỬ KHU VỰC BỎ
PHIẾU.................................................................................................................................6
Điều 7. Dự kiến phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu.............................6
Điều 8. Dự kiến cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu
Quốc hội.......................................................................................................................6
Điều 9. Dự kiến cấu, thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng
cử đại biểu Hội đồng nhân dân.................................................................................... 6
Điều 10. Đơn vị bầu cử................................................................................................7
Điều 11. Khu vực bỏ phiếu.......................................................................................... 8
Chương III. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH
BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG............................................................................................... 8
Điều 12. cấu, tổ chức của Hội đồng bầu cử quốc gia.............................................8
Điều 13. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia...................................9
Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia.........................9
Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu
cử đại biểu Quốc hội.................................................................................................... 9
Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc chỉ đạo,
hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân........................................... 10
Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử
quốc gia......................................................................................................................10
Điều 18. Mối quan hệ công tác của Hội đồng bầu cử quốc gia................................. 11
Điều 19. Bộ máy giúp việc kinh phí hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia....11
Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND - Người đăng: tuhvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND 9 10 704