Ktl-icon-tai-lieu

luật đa dang sinh học

Được đăng lên bởi dragonvika
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Luật số: 20/2008/QH12

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LUẬT
ĐA DẠNG SINH HỌC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật đa dạng sinh học.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền
và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa
dạng sinh học.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người
Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động trực
tiếp hoặc liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học tại Việt
Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bảo tồn đa dạng sinh học là việc bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái tự
nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện; bảo vệ môi trường sống tự nhiên thường
xuyên hoặc theo mùa của loài hoang dã, cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của
tự nhiên; nuôi, trồng, chăm sóc loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được
ưu tiên bảo vệ; lưu giữ và bảo quản lâu dài các mẫu vật di truyền.
2. Bảo tồn tại chỗ là bảo tồn loài hoang dã trong môi trường sống tự nhiên của
chúng; bảo tồn loài cây trồng, vật nuôi đặc hữu, có giá trị trong môi trường sống, nơi
hình thành và phát triển các đặc điểm đặc trưng của chúng.
3. Bảo tồn chuyển chỗ là bảo tồn loài hoang dã ngoài môi trường sống tự nhiên
thường xuyên hoặc theo mùa của chúng; bảo tồn loài cây trồng, vật nuôi đặc hữu, có
giá trị ngoài môi trường sống, nơi hình thành và phát triển các đặc điểm đặc trưng của
chúng; lưu giữ, bảo quản nguồn gen và mẫu vật di truyền trong các cơ sở khoa học và
công nghệ hoặc cơ sở lưu giữ, bảo quản nguồn gen và mẫu vật di truyền.

4. Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học là cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, cứu hộ,
nhân giống loài hoang dã, cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị;
lưu giữ, bảo quản nguồn gen và mẫu vật di truyền phục vụ mục đích bảo tồn và phát
triển đa dạng sinh học.
5. Đa dạng sinh học là sự phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong
tự nhiên.
6. Đánh giá rủi ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến
đổi ge...




 !""#
$%
&'()
 
!"# $%&$"'"( )'*+,'-"(./00/102
1'(&3'4 56"78

*+,
-./012" 34-5-./"6!"
 !"#$%&'()*+,)&-./
)0*1.2*3.4.56)&*75.$8%!) !"#$%&'()*
+,)&-.9
-./718-9:;!<=>!<
$#+1)&:&3.4.56)&*75.$8%!);:.5);<&
=&>*?.;@;:.)!&53.4.5.$8;:.)!&.A!,6)%B.
&C#!D.E&F*C !"#$%&'()*+,)&-.,&=&>
*?9
-./?1-@-9"A"9B!<C
G%!)5.$.H)(+;:&8;I.&';*
89:; 56"7 E&>. !>B#!)#J.2*.$.>&$&B
&F*%-)5D.K!D.,&+&>/ !>?L&%;<))B&F;<)
MF!D.N!?K*.2*E!&!*)+O5. *?L&%;<)5PQ#6.$!.2*
B&F/L&5%")5.R?A.E!&6.S*?1.E!&).T#5U5&C?;I.
;&F !>/E;)&( ! E8+&.$.?V+&%8
89:;6<E !"E!&!*)+O%!)?L&%;<))B&F.2*
.J)/ !"E!&.8%")5L&D.(5.A)&$%%!)?L&%;<))5W&
7#$%&'.$.D.&'?D.%;).2*.J)9
=89:;'->< E !"E!&!*)+O)!&?L&%;<))B&F
;<)MF!D.N!?K*.2*.J)/ !"E!&.8%")5L&D.(5.A
)&$%)!&?L&%;<))5W&7#$%&'.$.D.&'?D.%;).2*
.J)/E;)&(5 ! )")N?V+&%%!).$..W@X!*-.
.L))>!D..W@E;)&(5 ! )")N?V+&%9
luật đa dang sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật đa dang sinh học - Người đăng: dragonvika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
luật đa dang sinh học 9 10 858