Ktl-icon-tai-lieu

Luật điện lực sửa đổi

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Luật số: 24/2012/QH13

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012
LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực số
28/2004/QH11,
Điều 1.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực như sau:
1. Bổ sung khoản 17 và khoản 18 vào Điều 3 như sau:
“17. Giá bán buôn điện là giá bán điện của đơn vị điện lực này bán cho đơn vị điện lực
khác để bán lại.
18. Giá bán lẻ điện là giá bán điện của đơn vị điện lực bán cho khách hàng sử dụng
điện.”
2. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1; sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 4 như
sau:
“1a. Ưu tiên phát triển điện phục vụ nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
3. Áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong hoạt động điện lực, sử dụng điện nhằm
tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn năng lượng, bảo vệ môi trường; khuyến
khích nghiên cứu, phát triển, sản xuất và sử dụng thiết bị hiện đại phục vụ yêu cầu phát
triển điện lực.
4. Đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để
phát điện; có chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư phát triển nhà máy phát điện sử dụng
các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo.”
3. Khoản 1 và khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Quy hoạch phát triển điện lực là quy hoạch chuyên ngành bao gồm quy hoạch phát
triển điện lực quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương. Quy hoạch phát triển điện lực được lập, phê duyệt để làm cơ sở cho các hoạt động
đầu tư phát triển điện lực và được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong
từng thời kỳ. Quy hoạch phát triển điện lực phải hợp với quy hoạch các nguồn năng
lượng sơ cấp cho phát điện gồm cả nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo và có tính
đến quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
3. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lập trên cơ

sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phải phù hợp với quy
hoạch phát triển điện lực quốc gia. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương được lập cho từng giai đoạn mười năm và có định hướng cho mười năm
tiếp theo.”
4. Bổ sung Điều 8a vào sau Điều 8 ...
QUỐC HỘI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Luật số: 24/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012
LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực số
28/2004/QH11,
Điều 1.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực như sau:
1. Bổ sung khoản 17 và khoản 18 vào Điều 3 như sau:
“17. Giá bán buôn điện giá bán điện của đơn vị điện lực này bán cho đơn vị điện lực
khác để bán lại.
18. Giá bán lẻ điện giá bán điện của đơn vị điện lực bán cho khách hàng sử dụng
điện.”
2. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1; sửa đổi, bổ sung khoản 3 khoản 4 Điều 4 như
sau:
“1a. Ưu tiên phát triển điện phục v nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo vùng
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
3. Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động điện lực, sử dụng điện nhằm
tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn năng lượng, bảo vệ môi trường; khuyến
khích nghiên cứu, phát trin, sản xuất và sử dụng thiết bị hiện đại phục vụ u cầu phát
triển điện lực.
4. Đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng các nguồn ng lượng mới, ng lượng tái tạo để
phát điện; có chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư phát triển nhà máy phát điện sử dụng
các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo.”
3. Khoản 1 và khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Quy hoạch phát triển điện lực là quy hoạch chuyên ngành bao gồm quy hoạch phát
triển điện lực quốc gia quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương. Quy hoạch phát triển điện lực được lập, phê duyệt để làmscho các hoạt động
đầu tư phát triển điện lựcđược điều chỉnh phù hợp với điều kin kinh tế - xã hội trong
từng thời kỳ. Quy hoạch phát triển điện lực phải hợp với quy hoạch các nguồn năng
lượng cấp cho phát điện gồm cnguồn ng lượng mới, ng lượng tái tạo và có tính
đến quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
3. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lập trên
Luật điện lực sửa đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật điện lực sửa đổi - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luật điện lực sửa đổi 9 10 227