Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 14/2012/QH13

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012
LUẬT

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập
pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm
của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật.
Điều 2. Quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp
luật của công dân
1. Công dân có quyền được thông tin về pháp luật và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu,
học tập pháp luật.
2. Nhà nước bảo đảm, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp
luật.
Điều 3. Chính sách của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật
1. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó
Nhà nước giữ vai trò nòng cốt.
2. Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
3. Thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khen thưởng cơ quan, tổ
chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
4. Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được lồng
ghép trong chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo; là một nội dung
trong chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp,
giáo dục đại học.
Điều 4. Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện đối với cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động các
nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của từng thời kỳ, Chính phủ quy định cụ thể chính sách
hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo
dục pháp luật.
Điều 5. Các nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật
1. Chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực.
2. Kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.
3. Đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi,
trình độ của đối tượng được phổ biến,...
QUỐC HỘI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Luật số: 14/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012
LUẬT
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định quyền được thông tin về pháp luật trách nhiệm tìm hiểu, học tập
pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm
của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác ph
biến, giáo dục pháp luật.
Điều 2. Quyền được thông tin về pháp luật trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp
luật của công dân
1. Công dân quyền được thông tin về pháp luật trách nhiệm chủ động tìm hiểu,
học tập pháp luật.
2. Nhà nước bảo đảm, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp
luật.
Điều 3. Chính sách của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật
1. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó
Nhà nước giữ vai trò nòng cốt.
2. Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
3. Thực hiện xã hội hóa công tác ph biến, giáo dục pháp luật; khen thưởng quan, tổ
chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
4. Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được lồng
ghép trong chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo; một nội dung
trong chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp,
giáo dục đại học.
Điều 4. Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Nhà nước khuyến khích chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện đối với quan, t chức,
doanh nghiệp, nhân tham gia thực hiện ph biến, giáo dục pháp luật; huy động các
nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 9 10 411