Ktl-icon-tai-lieu

Luật phòng chống tham nhũng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 5348 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Luật phòng chống tham nhũng đã được sửa đổi bổ sung

wWw.HanhChinhVN.Com

LUẬT
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 55/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

(Đã được Quốc hội sửa đổi bổ sung ngày 4/8/2007)
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,
bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ
họp thứ 10;
Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách
nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng.
2. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn
đó vì vụ lợi.
3. Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm:
a) Cán bộ, công chức, viên chức;
b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc
Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong
cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
c) Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là
người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
d) Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ,
công vụ đó.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tài sản tham nhũng là tài sản có được từ hành vi tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ hành
vi tham nhũng.
2. Công khai là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị công bố, cung cấp thông tin chính thức về văn
bản, hoạt động hoặc về nội dung nhất định.
3. Minh bạch tài sản, thu nhập là việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai
và khi cần thiết được xác minh, kết luận.
4. Nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm
vụ, công vụ.
5. Vụ lợi là lợi ích vật chất, tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt được hoặc có thể
đạt được thông qua hành vi tham nhũng.

1

Luật phòng chống tham nhũng đã được sửa đổi bổ sung

wWw.HanhChinhVN.Com

6. Cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và cơ quan, tổ
chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước.

Điều 3. Các hành vi tham nhũng
1. Tham ô tài sản.
2. Nhận hối lộ.
3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
4. Lợi dụng c...
Luật phòng chống tham nhũng đã được sửa đổi bổ sung wWw.HanhChinhVN.Com
LUẬT
PHÒNG, CH NG THAM N H Ũ N G
CA NƯ C CNG HÒA X Ã H I CH N G H Ĩ A V I T N A M
S 55 / 2 0 0 5 / Q H 11 NG ÀY 29 T H Á NG 1 1 N ĂM 20 0 5
(Đã được Quốc hội sửa đổi bổ sung ngày 4/8/2007)
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,
bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ
họp thứ 10;
Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử người hành vi tham nhũng trách
nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng.
2. Tham nhũng hành vi của người chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn
đó vì vụ lợi.
3. Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm:
a) Cán bộ, công chức, viên chức;
b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong quan, đơn vị thuộc
Quân đội nhân dân; quan, hạ quan nghiệp vụ, quan, hạ quan chuyên môn - kỹ thuật trong
cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
c) Cán bộ lãnh đạo, quản trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản
người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
d) Người được giao thực hiện nhiệm vụ, ng vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ,
công vụ đó.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tài sản tham nhũng là tài sn có được từ hành vi tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ hành
vi tham nhũng.
2. Công khai việc quan, tổ chức, đơn vị công bố, cung cấp thông tin chính thức về văn
bản, hoạt động hoặc về nội dung nhất định.
3. Minh bạch tài sản, thu nhập là việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai
và khi cần thiết được xác minh, kết luận.
4. Nhũng nhiễu hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm
vụ, công vụ.
5. Vụ lợi lợi ích vật chất, tinh thần người chức vụ, quyền hạn đạt được hoặc thể
đạt được thông qua hành vi tham nhũng.
1
Luật phòng chống tham nhũng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật phòng chống tham nhũng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Luật phòng chống tham nhũng 9 10 316