Ktl-icon-tai-lieu

Luật quản lý tài sản nhà nước

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI
_________________
Luật số: 09/2008/QH12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________

LUẬT
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan
nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính
trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn
vị), bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; quyền sử dụng đất
đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ
quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc và
các tài sản khác do pháp luật quy định.
2. Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước không thuộc phạm vi quy định
tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
1. Mọi tài sản nhà nước đều được Nhà nước giao cho cơ quan, tổ chức,
đơn vị quản lý, sử dụng.
2. Quản lý nhà nước về tài sản nhà nước được thực hiện thống nhất, có
phân công, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và
trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.
3. Tài sản nhà nước phải được đầu tư, trang bị và sử dụng đúng mục đích,
tiêu chuẩn, định mức, chế độ, bảo đảm công bằng, hiệu quả, tiết kiệm.
4. Tài sản nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị
theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua,
bán, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản hoặc trong các giao
dịch khác được thực hiện theo cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có
quy định khác.
5. Tài sản nhà nước được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ theo chế độ quy
định.

2
6. Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được thực hiện công khai, minh
bạch; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải được
xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Chính sách quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển, khai thác và bảo vệ tài sản nhà
nước; thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản nhà nước và nâng cao hiệu
quả, hiệu lực quản lý, sử dụn...
QUỐC HỘI
_________________
Luật số: 09/2008/QH12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________
LUẬT
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan
nhà nước, đơn vị trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính
trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị hội - nghề nghiệp, tổ chức
hội, tổ chức hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung quan, tổ chức, đơn
vị), bao gồm trụ sở làm việc tài sản khác gắn liền với đất; quyền sử dụng đất
đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, sở hoạt động sự nghiệp của
quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc
các tài sản khác do pháp luật quy định.
2. Việc quản lý, sử dụng tài sản nnước không thuộc phạm vi quy định
tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
1. Mọi tài sản nhà nước đều được Nhà nước giao cho quan, t chức,
đơn vị quản lý, sử dụng.
2. Quản nhà nước v tài sản nhà ớc được thực hiện thống nhất, có
phân công, phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm của từng quan nnước
trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.
3. Tài sản nhà nước phải được đầu tư, trang bị sử dụng đúng mục đích,
tiêu chuẩn, định mức, chế độ, bảo đảm công bằng, hiệu quả, tiết kiệm.
4. i sản nhà nước phải được hạch toán đầy đ về hiện vật giá trị
theo quy định của pháp luật. Việc xác định g tr tài sản trong quan hệ mua,
bán, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh i sản hoặc trong c giao
dịch khác được thực hiện theo chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật
quy định khác.
5. i sản nhà nước được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo v theo chế độ quy
định.
Luật quản lý tài sản nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật quản lý tài sản nhà nước - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Luật quản lý tài sản nhà nước 9 10 413