Ktl-icon-tai-lieu

Luật quốc gia

Được đăng lên bởi lovely7777
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3063 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày 15 tháng 04 năm 1992

Số: Không số

HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng
tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền
thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên
nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch
Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách
mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước
Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Tiếp đó, suốt mấy chục năm, nhân dân các
dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đỡ quý báu của bè bạn trên
thế giới, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng, lập nên
những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch
Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và
đế quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân
tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976 Quốc hội nước Việt Nam
thống nhất đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng đất
nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế.
Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm
1946, Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980.
Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội
lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu
bước đầu rất quan trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để
đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.
Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc
phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ
chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa
Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực
hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội,
nhân dân Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự
cường xây dựng đất nước, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà
bình, hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp,

g...
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: Không số Ngày 15 tháng 04 năm 1992
HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng
tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước giữ nước, đã hun đúc nên truyền
thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc xây dựng nên
nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch
Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách
mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành ng.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước
Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Tiếp đó, suốt mấy chục năm, nhân dân các
dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đỡ quý báu của bạn trên
thế giới, nhất các nước hội chủ nghĩa các nước ng giềng, lập nên
những chiến công oanh liệt, đặc biệt chiến dịch Điện Biên Phủ chiến dịch
Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và
đế quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân
tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976 Quốc hội nước Việt Nam
thống nhất đã quyết định đổi tên nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam;
cả nước ớc vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội, ra sức xây dựng đất
nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế.
Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã Hiến pháp năm
1946, Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980.
Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội
lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu
bước đầu rất quan trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để
đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.
Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc
phòng, an ninh, quyền nghĩa vụ bản của công dân, cấu, nguyên tắc tổ
chức hoạt động của các quan Nớc, thchế hoá mối quan hệ giữa
Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - nin tưởng Hồ Chí Minh, thực
hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa hội,
nhân dân Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự
cường xây dựng đất nước, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà
bình, hữu nghị, hợp tác với tất cả các c, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp,
Luật quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật quốc gia - Người đăng: lovely7777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Luật quốc gia 9 10 184