Ktl-icon-tai-lieu

Luật xây dựng

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3824 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quốc hội

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Luật số 16/2003/QH11

Quốc hội
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khoá XI, kỳ họp thứ 4
(Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 2003)
Luật xây dựng

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội
khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về hoạt động xây dựng.
Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu
tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu
tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước
quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với
Luật này, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng
công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình,
giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn
nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công
trình.
2. Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật
liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm cả
phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây
dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm xây dựng công trình công cộng, nhà ở,
công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và các công trình khác.
3. Thiết bị lắp đặt vào công trình bao gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ.
Thiết bị công trình là các thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây
dựng. Thiết bị công nghệ là các thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào
công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ.

4. Thi công xây dựng công trình bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với các xây
dựng công trình mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành,
bảo trì công trình.
5. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống giao thông, thông tin liên
lạc, cung cấp năng lượng, chiếu...
Quốc hội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Luật số 16/2003/QH11
Quốc hội
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Kh XI, kỳ họp thứ 4
(Tngày 21 tng 10 đến ny 26 tháng 11 m 2003)
Luật xây dựng
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam m 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội
khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về hoạt động xây dựng.
Chương I
Những quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động xây dựng; quyền nghĩa vụ của tổ chức, nhân đầu
tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu
xây dựng công trình hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước
quốc tế Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam kết hoặc gia nhập quy định khác với
Luật này, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu xây dựng
công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình,
giám sát thi công xây dựng công trình, quản dự án đầu xây dựng công trình, lựa chọn
nhà thầu trong hoạt động xây dựng các hoạt động khác liên quan đến xây dựng công
trình.
2. Công trình xây dựngsản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật
liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm cả
phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước phần trên mặtớc, được xây
dựng theo thiết kế. ng trình xây dựng bao gồm xây dựng công tnh công cộng, nhà ,
công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và các công trình khác.
3. Thiết bị lắp đặt vào công trình bao gồm thiết bị công trình thiết bị công nghệ.
Thiết bị công trình là c thiết bị được lắp đặt vào công tnh xây dựng theo thiết kế xây
dựng. Thiết bị công nghệ các thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào
công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ.
Luật xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật xây dựng - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Luật xây dựng 9 10 516