Ktl-icon-tai-lieu

Luật xây dựng

Được đăng lên bởi minhlacaigai
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2080 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Số: 85/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009
NGHỊ ĐỊNH
Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
_________

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Xây dựng số
16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số
38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG..........................................................3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh..........................................................................3
Điều 2. Giải thích từ ngữ.............................................................................3
Điều 3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu..............................................4
Điều 5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu....................................5
Điều 6. Chi phí trong đấu thầu....................................................................6
Điều 7. Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu..................6
Chương II KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU.................................................................7
Điều 9. Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu........................................................7
Điều 10. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu................7
Điều 12. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu.............................10
Điều 14. Trình tự thực hiện sơ tuyển........................................................10
Chương IV ĐẤU THẦU RỘNG RÃI VÀ ĐẤU THẦU HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU
DỊCH VỤ TƯ VẤN.............................................................................................11
Mục 1...........................................................................................................11
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LÀ TỔ CHỨC........11
Điều 15. Chuẩn bị đấu thầu.......................................................................11
Điều 16. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu............................................13
Điều 17. Tổ chức đấu thầu.........................................................................14
Điều 18. Đánh giá hồ sơ dự thầu.................................................................
CHÍNH PHỦ
______
Số: 85/2009/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009
NGHỊ ĐỊNH
Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
_________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Xây dựng số
16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầuxây dựng cơ bản số
38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG..........................................................3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh..........................................................................3
Điều 2. Giải thích từ ngữ.............................................................................3
Điều 3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu..............................................4
Điều 5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu....................................5
Điều 6. Chi phí trong đấu thầu....................................................................6
Điều 7. Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu..................6
Chương II KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU.................................................................7
Điều 9. Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu........................................................7
Điều 10. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu................7
Điều 12. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu.............................10
Điều 14. Trình tự thực hiện sơ tuyển........................................................10
Chương IV ĐẤU THẦU RỘNG RÃI VÀ ĐẤU THẦU HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU
DỊCH VỤ TƯ VẤN.............................................................................................11
Mục 1...........................................................................................................11
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LÀ TỔ CHỨC........11
Điều 15. Chuẩn bị đấu thầu.......................................................................11
Điều 16. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu............................................13
Điều 17. Tổ chức đấu thầu.........................................................................14
Điều 18. Đánh giá hồ sơ dự thầu...............................................................16
Điều 19. Đàm phán hợp đồng....................................................................17
Điều 20. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả đấu thầu 18
Điều 21. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng...........18
Mục 2...........................................................................................................18
QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN CÁ NHÂN...............18
Luật xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật xây dựng - Người đăng: minhlacaigai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Luật xây dựng 9 10 937