Ktl-icon-tai-lieu

Lý lịch cán bộ mẫu C2_TCTW_98_ khổ A3

Được đăng lên bởi thedunghoaphuc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 0 lần
b) Bố, Mẹ, Anh chị em ruột (bên vợ):
Quan hệHọ và tênNăm sinhQuê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước);
thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...

TỈNH : QUẢNG BÌNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MINH HÓA
TRƯỜNG THCS TT QUY ĐẠT

SƠ YẾU LÝ LỊCH
…………………………………
Số hiệu cán bộ, công chức

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH
- Quá trình lương của bản thân:

Tháng/năm:5/20025/20055/20085/20114/20125/2013Ngạch/bậc:GV THCS/1GV THCS/2GV THCS/3GV
THCS/4GV THCS chính/4GV THCS chính/5Hệ số lương:2,102,412,723,003,333,66
- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):

Lương: 10.000.000 đồng

1) Họ và tên khai sinh:
ảnh

+ Các nguồn khác: Không
- Nhà ở:

Nam, nữ: Nam

2) Các tên gọi khác: Không
3) Cấp ủy hiện tại: Chi bộ Trường THCS TT Quy Đạt , Cấp ủy kiêm: Không
Chức vụ: Giáo viên; Tổ trưởng tổ chuyên môn

+ Được cấp, được thuê, loại nhà: Không
+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: Tự xây,

- Đất ở:

PHAN THẾ DŨNG

Tổng diện tích sử dụng: ........... m2
Tổng diện tích sử dụng: 100 m
+ Đất tự mua: 189 m2 + 45m2

+ Đất được cấp: Không

2

- Đất sản xuất, kinh doanh: (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá ...): 185,8m
...............................................................................................................................................................

Người khai

Quy Đạt, ngày

tháng 06 năm 2014

Xác nhận của cơ quan quản lý

Tôi xin cam đoan những
lời khai trên đây là đúng sự thật

Phụ cấp chức vụ: 0,20

2

4) Sinh ngày: 08 tháng 10 năm 1979
5) Nơi sinh: Xã Quảng Tân - Huyện: Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình
6) Quê quán: Xã Quảng Tân - Huyện: Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình
7) Nơi ở hiện nay: TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình
8) Dân tộc: Kinh

Điện thoại: 0919 788 845
9) Tôn giáo: Không

10) Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân.
(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản ...)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Sinh viên Cao đẳng sư phạm
(Ghi nghề được đào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bàn, học sinh, ...)

12) Ngày được tuyển dụng: 01/11/2001
Phan Thế Dũng

Vào cơ quan nào, ở đâu: Phòng GD & ĐT Minh Hóa

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 18/09/2003

Ngày tham gia cách mạng: Không

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 05/11/2007

Ngày chính thức: 05/11/2008

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1996
(Ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đ...
b) Bố, Mẹ, Anh chị em ruột 
 !"#$%&#'())*+,
-.($/012333
31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH
- Quá trình lương của bản thân:
456578876578866578896578::;578:76578:<=5&>?4@A5:>?4@A57>?4@A5<>?
4@A5;>?4@A.5;>?4@A.56BC*#7:87;:7D7<88<<<<EE
- Nguồn thu nhập chính của gia đình F*#10.000.000"G
H@GIJ%
/' HK*L"*C)=Không 4- .M !33333333333
7
HNN0OPC)=Tự xây4- .M !100m
2
/KL' HKL"*LKhôngHKLN189 m
2
+ 45m
2
/KLQ0LI )4- ."L"*LNNI333185,8m
2
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
Người khai Quy ĐạtP8E78:;
4%0")R Xác nhận của cơ quan quản lý
CSI("OPC"TN&
Phan Thế Dũng
/;/
4UVW>XY
Z[>>\]^_`@?aKa^4b^c\de
4fgh>4@A44ViKb4
SƠ YẾU LÝ LỊCH
jjjjjjjjjjjjj
AB2%
:IPHAN THẾ DŨNGRNam
7@IKhông
<@LkP=Chi bộ Trường THCS TT Quy Đạt@LkPIKhông
@!Giáo viên; Tổ trưởng tổ chuyên môn
Z!L!0,20
;AP08 tháng 10 năm 1979
6#Xã Quảng Tân - Huyện: Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình
EXã Quảng Tân - Huyện: Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình
D#'PTT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình K)=0919 788 845
9_O2Kinh l4%)Không
:84m"n0LONông dân3
>C%O% O2%(.OO Oo)$p*#pk*Q333
::QO(*+I"*Pp !Sinh viên Cao đẳng sư phạm
>"*")=))q%OnC(2%333
:7P"*Pp !01/11/2001 ?)#)'"OPhòng GD & ĐT Minh Hóa
:<P)#"%18/09/2003 P=Không
:;P)KQ@2Q?05/11/2007 P.05/11/2008
:6P-.($012Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1996
P)K)4@A@c@%")2333333333
:EP&r333333333333 P0Lrjjjj33333O!)L
:D4(n"2L>) !-%12/12,$)LCử nhân sư phạm Toán học 2011
F+LP >AZ>A4AZ4A4=s@MOJt*333)Pn
/FuC&.($Sơ cấp/)=RAnh văn B
@MO@)L4(LA#L ee5X5@5_e5X5@5_Ze5X5@5_333
:9@%."CGiáo viên
:l=%GV THCS chính1B=15a.201X&C*#5,B3,66v6578:<
78_"*)) 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
ewC)"2wCNC*r()mPBsO O*T
7:A'(*S%Giáo viên và QL Trường THCS@%"1CCOLGiáo viên
77Jx*'Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2011
OP*#)
7<JyC&KQ@.PK)p@LPz"$)Cu )n333Không
7;4n(=I{xTốt@)1m 68@Oq72I|O
Bn*SPz)q|1.n
76ABO O194 035 932;4*#C)=Không>"nCs
/:-
Q
Lý lịch cán bộ mẫu C2_TCTW_98_ khổ A3 - Trang 2
Lý lịch cán bộ mẫu C2_TCTW_98_ khổ A3 - Người đăng: thedunghoaphuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lý lịch cán bộ mẫu C2_TCTW_98_ khổ A3 9 10 854