Ktl-icon-tai-lieu

Lý lịch gỗ tròn

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4058 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ LỊCH GỖ TRÒN
Kèm theo…………………………………………………
số………..ngày…… tháng…… năm…….
Số
TT

Tên gỗ

Nhóm
gỗ

Số
hiệu
lóng

Dấu
búa
bài

Chiều
dài
(m)

Đường Khối
kính lượng
hoặc (m3)
vanh
(m)

Dấu
búa
kiểm
lâm

Ghi chú

Tổng cộng: số lượng lóng (khúc)…………… (bằng chữ……………………)
khối lượng………..m3 (bằng chữ…………………………………)
Đại diện chủ gỗ
Đại diện chủ rừng
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ đóng búa
(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập lý lịch
(ký, ghi rõ họ tên)

LÝ LỊCH GỖ XẺ
Kèm theo…………………………………………….
số……….ngày……..tháng…….năm……
Số
TT

Tên gỗ

Nhóm
gỗ

Dài
(m)

Dày
(cm)

Rộng
(cm)

Số
lượng
(thanh,
tấm)

Khối
lượng
(m3)

Dấu
búa
KL

Ghi chú

Tổng cộng: số lượng…………..(bằng chữ………………………………..)
khối lượng…………m3 (bằng chữ…………………………..)
Đại diện chủ gỗ
Đại diện chủ rừng Cán bộ đóng búa Người lập lý lịch
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

...
LÝ LỊCH GỖ TRÒN
Kèm theo…………………………………………………
số………..ngày…… tháng…… năm…….
Số
TT
Tên gỗ Nhóm
gỗ
Số
hiệu
lóng
Dấu
búa
bài
Chiều
dài
(m)
Đường
kính
hoặc
vanh
(m)
Khối
lượng
(m
3
)
Dấu
búa
kiểm
lâm
Ghi chú
Tổng cộng: số lượng lóng (khúc)…………… (bằng chữ……………………)
khối lượng………..m
3
(bằng chữ…………………………………)
Đại diện chủ gỗ Đại diện chủ rừng Cán bộ đóng búa Người lập lý lịch
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)
Lý lịch gỗ tròn - Trang 2
Lý lịch gỗ tròn - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lý lịch gỗ tròn 9 10 923