Ktl-icon-tai-lieu

LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN (Dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN)

Được đăng lên bởi Ngheo Ak Ke Tui
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1489 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________

LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN
(Dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN)

HỌ VÀ TÊN: ...................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................….
Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................….
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? ........................................................................
.................................................…................................................ ...............….

Điện thoại liên hệ (nếu có): ...................…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________

Ảnh
4x6
(Mới chụp
chưa quá
3 tháng)

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN
I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH, SINH VIÊN

- Họ và tên: .......….................................…........

- Nam, Nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1) …………

- Ngày tháng và năm sinh (ghi 2 số cuối): .……

- Hộ khẩu thường trú: ................………………

....................…….

....................................................................……...

- Dân tộc (DT Kinh ghi 1, DT khác ghi 0)

............................................................….......……

- Tôn giáo: .................................…....………….

- Thuộc khu vực tuyển sinh nào? ..……..

- Thành phần xuất thân (công nhân viên chức
ghi 1, Nông dân ghi 2, Khác ghi 3)
- Đối tượng dự thi: ......…….....…......…

- Ngành học: .........….….…….......

- Ký hiệu trường: ....................

- Điểm thi tuyển sinh: Tổng điểm: .…...…….
…...

- Số báo danh: ...................…........………..……

(Môn 1: ..…….. Môn 2: …….. Môn 3: ..…….. )

- Kết quả học lớp cuối cấp ở THPT, THBT, THN,
TCCN

- Điểm thưởng (nếu có): ..……...........…..............
- Lý do để được tuyển thẳng và được thưởng điểm:

* Xếp loại về học tập: .........................…..…....

.....................................……...............…...............

* Xếp loại về hạnh kiểm: ................………......

.............................……..........................................

* Xếp loại tốt nghiệp: .......................…..….….

..........................................…................……….....

- Ngày vào Đoàn TNCSHCM: .....................…….

- Năm tốt nghiệp (ghi 2 số c...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
__________
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________
LÝ LCH HỌC SINH, SINH VIÊN
(Dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN)
HỌ VÀ TÊN: ...................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................….
Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................….
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? ........................................................................
.................................................…................................................ ...............….
Điện thoại liên hệ (nếu có): ...................…
LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN (Dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN) - Trang 2
LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN (Dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN) - Người đăng: Ngheo Ak Ke Tui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN (Dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN) 9 10 323