Ktl-icon-tai-lieu

Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính đề tài, dự án SXTN

Được đăng lên bởi Lam Phuc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BiÓu B1-4-LLCN
Lý lÞch khoa häc
cña c¸ nh©n thùc hiÖn chÝnh ®Ò tµi, Dù ¸n SXTN
(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 10/2007/Q§-BKHCN ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2007
cña Bé trëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ)
B1-4-LLCN
Lý lÞch khoa häc
cña nh©n thùc hiÖn chÝnh ®Ò tµi, Dù ¸n SXTN
1
®¨ng ký Chñ nhiÖm ®Ò tµi, ¸n SXTN:
®¨ng ký Tham gia thùc hiÖn §Ò tµi, ¸n SXTN
2
:
1. Hä vµ tªn:
2. N¨m sinh: 3. Nam/N÷:
4. Häc hµm: N¨m ®îc phong häc hµm:
Häc vÞ: N¨m ®¹t häc vÞ:
5. Chøc danh nghiªn cøu:
Chøcvô:
6. §Þa chØ nhµ riªng:
7. §iÖn tho¹i: CQ: ; NR: ; Mobile:
8. Fax: E-mail:
9. Tæ chøc - n¬i lµm viÖc cña c¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm §Ò tµi, Dù ¸n:
Tªn tæ chøc :
Tªn ngêi L·nh ®¹o:
§iÖn tho¹i ngêi L·nh ®¹o:
§Þa chØ tæ chøc:
10. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o
BËc ®µo t¹o N¬i ®µo t¹o Chuyªn m«n N¨m tèt nghiÖp
§¹i häc
Th¹c
TiÕn
Thùc tËp sinh khoa häc
1
MÉu lÞch nµy dïng cho c¸c nh©n ®¨ng chñ tr× hoÆc tham gia thùc hiÖn chÝnh ®Ò tµi KHCN hoÆc
dù ¸n SXTN (gäi t¾t lµ¸n).lÞch ®îc tr×nh bµy in ra trªn khæ giÊy A4.
2
NÕu ®¨ng tham gia, ghi sè thø tù theoc 12 bản ThuyÕt minh ®Ò tµi KHCN hoÆc môc 11 b¶n ThuyÕt
minh¸n SXTN t¬ng øng.
Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính đề tài, dự án SXTN - Trang 2
Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính đề tài, dự án SXTN - Người đăng: Lam Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính đề tài, dự án SXTN 9 10 530