Ktl-icon-tai-lieu

Lý lịch sinh viên

Được đăng lên bởi Quốc Ca
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hình 3x4

H INH VI N
I.

N PHẦN BẢN THÂN SINH VIÊN

-

Họ và tên :..................................................
Ngày tháng năm sinh (ghi 2 số cuối) :
........................

-

-

Dân tộc (DT kinh ghi 1, DT khác ghi 0)
Tôn giáo : ......................................
Đối tượng dự thi : .........................
Ký hiệu trường : ............................
Số báo danh : ...............................................
Kết quả học tập lớp cuối cấp ở THPT, THBT,
THN, THCN.
 Xếp loại học tập : ............................
 Xếp loại hạnh kiểm: ........................
 Xếp loại tốt nghiệp : ........................
Ngày vào Đoàn NCS CM : ......................
Ngày vào Đảng CSVN : ..............................

-

-

-

-

Nam, Nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1) : ......................
Hộ khẩu thường trú : ..........................................
.............................................................................
.............................................................................
Thuộc khu vực tuyển sinh nào?........................
Ngành đăng ký học : .......................................
M ngành:
Tổng điểm thi tuyển sinh : .................................
(Môn 1 :………Môn 2……….Môn 3…….....)
Điểm thưởng (nếu có) : ......................................
Lý do để được tuyển thẳng và được thưởng điểm :
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Năm tốt nghiệp (ghi 2 số cuối của năm)
Số CMND : ........................................................

Khen thưởng, kỷ luật : .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động (ghi rõ thời gian, nơi học tập, công tác, lao động hoặc đơn vị phục
vụ, chức vụ, danh hiệu nghề nghiệp, bậc lương).
.....................................................................................................................
CNG HOÀ XÃ HI CH T NAM
c lp - T do - Hnh phúc

I. PHN BN THÂN SINH VIÊN
- H và tên : ..................................................
-  cui) :
........................
- Dân tc (DT kinh ghi 1, DT khác ghi 0)
- Tôn giáo : ......................................
- ng d thi : .........................
- Ký hing : ............................
- S báo danh : ...............................................
- Kt qu hc tp lp cui cp THPT, THBT,
THN, THCN.
Xp loi hc tp : ............................
Xp loi hnh kim: ........................
Xp loi tt nghip : ........................
-  ......................
- ng CSVN : ..............................
- Nam, N (nam ghi 0, n ghi 1) : ......................
- H khng trú : ..........................................
.............................................................................
.............................................................................
- Thuc khu vc tuyn sinh nào?........................
- c : .......................................
- 
- Tm thi tuyn sinh : .................................

- ng (nu có) : ......................................
-  c tuyn thm :
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
- t nghip (ghi 2 s cui của năm)
- S CMND : ........................................................
- ng, k lut : .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Tóm tt quá trình hc tng (ghi rõ thời gian, nơi học tập, công tác, lao động hoc đơn vị phc
v, chc v, danh hiu ngh nghip, bc lương).
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
II. PH
1. Cha :
- H và tên : ................................................................. Quc tch : ............................................
- Dân tc : .................................................................... Tôn giáo : .............................................
- H khng trú ....................................................................................................................
- Hong kinh t, chính tr, xã hi (làm gì,  ..............................................................
Trước 30-4-1975 :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Sau 30-4-1975 đến nay :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. M :
- H và tên : ................................................................. Quc tch : ............................................
- Dân tc : .................................................................... Tôn giáo : .............................................
- H khu ng trú ....................................................................................................................
- Hong kinh t, chính tr, xã hi (làm gì,  ..............................................................
Trước 30-4-1975 :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Sau 30-4-1975 đến nay :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. V hoc chng :
- H và tên : ................................................................. Quc tch : ............................................
- Dân tc : .................................................................... Tôn giáo : .............................................
- H khng trú ....................................................................................................................
- Hong kinh t, chính tr, xã hi (làm gì,  ..............................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. H và tên, nghnghi ca anh ch em rut :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Hình 3x4
Lý lịch sinh viên - Trang 2
Lý lịch sinh viên - Người đăng: Quốc Ca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lý lịch sinh viên 9 10 914