Ktl-icon-tai-lieu

Mạng nơ ron

Được đăng lên bởi muaben-em-t-t-gmail-com
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NG

TR

TS

PH

IH C

ÀL T

NG CHÍ TÍN

NG PHÁP DÒ TÌM NG U NHIÊN
VÀ NG D NG

TÀI KHOA H C C P B (B2005-29-34)

À L T, 2006

GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

TS

PH

NG

IH C

ÀL T

NG PHÁP DÒ TÌM NG U NHIÊN
VÀ NG D NG

TÀI KHOA H C C P B (B2005-29-34)

Ch nhi m tài: Tr ng Chí Tín
Các thành viên:
ng Ph c Huy
Tr n Ng c Anh

À L T, 2006

CL C
im

u _______________________________________________________ 1

PH N I. M t s k t qu v thu t gi i di truy n và m ng n ron ____________ 4
1. ng d ng chi n l c ng trong thu t gi i di truy n gi i m t l p bài toán
i u toàn c c …..……………………………………………………… 5
2. C i thi n kh n ng h c c a m ng n ron truy n th ng nhi u l p ……… 19
PH N II. M t s k t qu v nung luy n mô ph ng ___________________ 30
1. S h i t c a thu t toán nung luy n mô ph ng trong tr ng h p r i r c
…………………………………………………………………………. 31
2. Nung luy n mô ph ng: m t s nh n xét v s h i t c a xích Metropolis
…………………………………………………………………………. 51
3. Áp d ng ph ng pháp nung luy n mô ph ng vào bài toán l p l ch dòng
công vi c ………………………………………………………………. 63
t lu n _______________________________________________________ 97
1. Các k t qu chính v lý thuy t, ng d ng và s n ph m c a tài …………... 97
2. Các h ng m r ng c a tài ……………………………………………….. 99

iM

u

Thu t gi i di truy n (Genetic Algorithms - GA) và nung luy n mô ph ng
(Simulated Annealing - SA) là hai trong s các ph ng pháp tìm ki m ng u nhiên
khá hi u qu và
c ng d ng r t nhi u trong th c t .
T nh ng n m 50, th k XX, A.S. Fraser ã a ra ý ni m v thu t gi i di
truy n d a trên s ti n hóa và di truy n c a sinh v t. Nh ng ph i n nh ng n m
70, th k XX, J. H. Holland m i tri n khai thành công ý t ng và ph ng th c
gi i quy t v n
b ng thu t gi i di truy n. Sau ó, ngày càng nhi u k t qu
t
n t ng lý thuy t cho GA t
c b i các tác gi khác nh Kenneth De Jong,
David E. Goldberg, … Cho n nay, GA
c áp d ng trong r t nhi u l nh v c,
c bi t là trong khoa h c t nhiên và k thu t.
t trong nh ng ng d ng c a GA là bài toán t i u hoá. Khi áp d ng các
thu t gi i di truy n c
n vào bài toán t i u hoá toàn c c, ta th ng g p h n ch
là t c
h i t và
chính xác c a l i gi i t i u không cao. Vi c c i ti n các
thu t gi i di truy n
t ng t c
h i t và
chính xác c a l i gi i, c bi t khi
chi u không gian tìm ki m l n, là r t có ý ngh a th c t .
kh c ph c h n ch trên, tr c h t, chúng tôi i ti n ph ng pháp lai
o ng theo xác su t và ng quát hóa ph ng pháp hi u ch nh tuy n tính c a D.
E. Goldberg trong GA nh m nghiên c u t s tính ch t h i t c a phân ph i xác
su t...
 GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC À LT
TRNG CHÍ TÍN
T S PHNG PHÁP DÒ TÌM NGU NHIÊN
VÀ NG DNG
 TÀI KHOA HC CP B (B2005-29-34)
À LT, 2006
Mạng nơ ron - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng nơ ron - Người đăng: muaben-em-t-t-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Mạng nơ ron 9 10 702