Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu 1a-BCA(X18)-2009 Lý lịch tự khai - Dùng cho đối tượng tuyển sinh vào Công An Nhân Dân

Được đăng lên bởi Jona Than
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 7592 lần   |   Lượt tải: 20 lần
MÉu 1a-BCA(X18)-2009
lý lÞch tù khai
Hä vµ tªn: . ..……………………… ………………………………
Nguyªn qu¸n:……………………………………………………
N¬i ®¨ng ký HKTT: .…………………………………………
…………………………………………………………………
Chç ë hiÖn nay .…………………………………………………
………………………………………………………………………
lu hµnh néi bé
bé c«ng an
lý lÞch tù khai
(Dïng cho ®èi tîng dù tuyÓn vµo C«ng an nh©n d©n)
Hä vµ tªn khai sinh: …..……………………………….............................................
Sinh ngµy: .................... th¸ng:................... ..N¨m: ............................................
Quª qu¸n: …………………………………………….........................................................
N¬i ®¨ng ký HKTT: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………......
Chç ë hiÖn nay: ……………………………………....................................................
……………………………………………………………………………………………………………
Lu hµnh néi bé
Mẫu 1a-BCA(X18)-2009 Lý lịch tự khai - Dùng cho đối tượng tuyển sinh vào Công An Nhân Dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu 1a-BCA(X18)-2009 Lý lịch tự khai - Dùng cho đối tượng tuyển sinh vào Công An Nhân Dân - Người đăng: Jona Than
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Mẫu 1a-BCA(X18)-2009 Lý lịch tự khai - Dùng cho đối tượng tuyển sinh vào Công An Nhân Dân 9 10 678