Ktl-icon-tai-lieu

mẫu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Được đăng lên bởi baongocnd2008
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01b: Dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án trong
giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, chuẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc được phân
công thụ lý giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
(ban hành kèm theo Nghị quyết Số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm
2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN NHÂN DÂN . . . (1)
NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ…/….. LQĐ-BPKCTT(2)
...........,
năm.......

ngày......

tháng.......

QUYẾT ĐỊNH
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI
TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căn cứ vào khoản 1 Điều 100 và khoản. . . . . . . . . . . . . . (3) Điều 99 của Bộ
luật Tố tụng dân sự;
Sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
của..................................................(5); địa chỉ: ....................................………
(6)
Là...........................................(7) trong vụ án .................................. ………..
(8)
Đối với........................................(9); địa chỉ: ...................................……….
(l0)
Là..............................................(11) trong vụ án nói trên;
Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp
tạm thời;
Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ...................................
(12)
là cần
(13)

thiết……………………………………………………………………….
QUYẾT ĐỊNH:

1. áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều .........................
(14)
của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được toà án.
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và được thi hành theo quy định
của pháp luật về thi hành án dân sự.
Nơi nhận:
(Ghi những nơi mà Tòa án phải cấp hoặc

TÒA...........................
Thẩm phán

gửi theo quy định tại khoản 2 Điều 123
của Bộ luật Tố tụng dân sự và lưu hồ sơ vụ án).
Ghi chú:
- Nếu áp dụng bổ sung thì sau hai chữ "áp dụng' ghi thêm hai chữ "bổ
sung”.
- Nếu thuộc trường hợp Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng (áp dụng bổ
sung) biện pháp khẩn cấp tạm thời, thì bỏ từ "sau khi xem xét đơn yêu cầu' cho
đến "trong vụ án nói trên".
Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 01b
(l) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm
thời; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện
X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì ghi
rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân...
Mẫu số 01b: Dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án trong
giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, chuẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc được phân
công thụ lý giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
(ban hành kèm theo Nghị quyết Số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm
2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN NHÂN DÂN . . . (1) CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ…/….. LQĐ-BPKCTT(2)
..........., ngày...... tháng.......
năm.......
QUYẾT ĐỊNH
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI
TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căn cứ vào khoản 1 Điều 100 khoản. . . . . . . . . . . . . . (3) Điều 99 của Bộ
luật Tố tụng dân sự;
Sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
của..................................................(5); địa chỉ: ....................................………
(6)
Là...........................................(7) trong vụ án .................................. ………..
(8)
Đối với........................................(9); địa chỉ: ...................................……….
(l0)
Là..............................................(11) trong vụ án nói trên;
Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp
tạm thời;
Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ...................................
(12)
cần thiết……………………………………………………………………….
(13)
QUYẾT ĐỊNH:
mẫu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời - Trang 2
mẫu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời - Người đăng: baongocnd2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
mẫu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời 9 10 650