Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu bản cung cấp thông tin của cá nhân

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
1.

Họ và tên :
Nam/ Nữ
Bí danh ( nếu có ):
2.
Ngày tháng năm sinh :
3.
Nơi sinh :
4.
Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác):
5.
Quốc tịch :
6.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :
7.
Chỗ ở hiện tại:
8.
Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):
9.
Điện thoại, fax, email:
10.
Trình độ văn hoá:
11.
Trình độ chuyên môn:
12.
:

Công chức Nhà nước  Viên chức Nhà nước
 Khác
13. Thái độ chính trị:
 Đảng viên
 Chưa Đảng viên
14.
Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn
Thời gian
Nơi đào tạo
Chuyên ngành Khen thưởng
Kỷ luật
đào tạo
15.
Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả
công tác tại từng vị trí):
Thời gian
Nơi làm
Chức vụ/Vị trí
Kết quả Khen thưởng
Kỷ luật
việc
công tác/Trách
công tác
nhiệm
16.
Chức vụ dự kiến tại bộ phận phân phối chứng chỉ quỹ/Ban Đại diện quỹ:
17.
Nơi làm việc và chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác (nêu chi tiết, kể cả trường hợp
có hợp đồng lao động bán thời gian):
18.
Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi,
anh chị em ruột...)
Họ và tên
Vợ/chồng:
Bố:
Mẹ
Con
Anh/chị/em
ruột:

Năm sinh

Số chứng
mình nhân
dân

Địa chỉ
thường trú

Nghề nghiệp

Chức vụ

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội
dung trên.
Người khai
( Ký, ghi rõ họ tên )

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
1. Họ và tên : Nam/ Nữ
Bí danh ( nếu có ):
2. Ngày tháng năm sinh :
3. Nơi sinh :
4. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác):
5. Quốc tịch :
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):
9. Điện thoại, fax, email:
10. Trình độ văn hoá:
11. Trình độ chuyên môn:
12. :
Công chức Nhà nước  Viên chức Nhà nước  Khác
13.Thái độ chính trị:
 Đảng viên  Chưa Đảng viên
14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn
Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành
đào tạo
Khen thưởng Kỷ luật
15. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả
công tác tại từng vị trí):
Thời gian Nơi làm
việc
Chức vụ/Vị trí
công tác/Trách
nhiệm
Kết quả
công tác
Khen thưởng Kỷ luật
16. Chức vụ dự kiến tại bộ phận phân phối chứng chỉ quỹ/Ban Đại diện quỹ:
17. Nơi làm việc chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác (nêu chi tiết, kể cả trường hợp
có hợp đồng lao động bán thời gian):
18. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi,
anh chị em ruột...)
Họ và tên Năm sinh Số chứng
mình nhân
dân
Địa chỉ
thường trú
Nghề nghiệp Chức vụ
Vợ/chồng:
Bố:
Mẹ
Con
Anh/chị/em
ruột:
Mẫu bản cung cấp thông tin của cá nhân - Trang 2
Mẫu bản cung cấp thông tin của cá nhân - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu bản cung cấp thông tin của cá nhân 9 10 573