Ktl-icon-tai-lieu

MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬPÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01
MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU
(Bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên người kê khai tài sản, thu nhập:
- Chức vụ/chức danh công tác:
- Cơ quan/đơn vị công tác:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên:
- Chức vụ/chức danh công tác:
- Cơ quan/đơn vị công tác:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
3. Con chưa thành niên của người kê khai tài sản, thu nhập
a) Con thứ nhất:
- Họ và tên:
- Tuổi:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
b) Con thứ hai (trở lên): (kê khai như con thứ nhất)
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
STT

THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN, THU NHẬP

1.

Nhà ở, công trình xây dựng

a)

Nhà ở

Loại nhà

Cấp 1

Có


Cấp 2



Cấp 3




Không
Cấp 4




Số lượng:

Số lượng:

Số lượng:

Số lượng:

Địa chỉ:

Địa chỉ:

Địa chỉ:

Địa chỉ:

Diện tích sàn xây
dựng:

Diện tích sàn
xây dựng:

Diện tích sàn
xây dựng:

Diện tích sàn xây
dựng:

b)

Công trình xây dựng1

Có

Tên công
trình

Nhà hàng 

Khách sạn, nhà
nghỉ 

Khu nghỉ dưỡng,
sinh thái 

Nhà xưởng, nhà
kho 

Số lượng:

Số lượng:

Số lượng:

Số lượng:

Địa chỉ:

Địa chỉ:

Địa chỉ:

Địa chỉ:

Diện tích sàn xây
dựng:

Diện tích sàn
xây dựng:

Diện tích:

Diện tích:

c)



Không



Công trình xây dựng khác: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

d) Ghi
chú

Tài sản nào chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, lý do:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2.

Quyền sử dụng đất

a) Phân
nhóm đất

Đất ở 

Đất trồng cây
hằng năm 

Đất trồng cây lâu Đất lâm nghiệp

năm 

Số lượng:

Số lượng:

Số lượng:

Số lượng:

Địa chỉ:

Địa chỉ:

Địa chỉ:

Địa chỉ:

Diện tích:

Diện tích:

Diện tích:

Diện tích:

Đất nuôi trồng
thủy sản, làm
muối 

Đất nông nghiệp
khác 

Đất phi nông
nghiệp khác 

Số lượng:

Đất sản xuất,
kinh doanh phi
nông nghiệp
khác 
Số lượng:

Địa chỉ:

Địa chỉ:

Địa chỉ:

Diện tích:

Diện tích:

Diện tích:

Số lượng:

Có

Địa chỉ:
Diện tích:
b)



Không



Số lượng:

Phân nhóm đất khác: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1

Công trình có công năng tổng hợp thì ghi theo công năng chính

c) Ghi
chú

Thửa đất nào chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lý do:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3.

4.

Tài s...
Mẫu số 01
MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU
(Bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên người kê khai tài sản, thu nhập:
- Chức vụ/chức danh công tác:
- Cơ quan/đơn vị công tác:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên:
- Chức vụ/chức danh công tác:
- Cơ quan/đơn vị công tác:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
3. Con chưa thành niên của người kê khai tài sản, thu nhập
a) Con thứ nhất:
- Họ và tên:
- Tuổi:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
b) Con thứ hai (trở lên): (kê khai như con thứ nhất)
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
STT THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN, THU NHẬP
1. Nhà ở, công trình xây dựng
a) Nhà ở Không
Loại nhà Cấp 1
Số lượng:
Địa chỉ:
Diện tích sàn xây
dựng:
Cấp 2
Số lượng:
Địa chỉ:
Diện tích sàn
xây dựng:
Cấp 3
Số lượng:
Địa chỉ:
Diện tích sàn
xây dựng:
Cấp 4
Số lượng:
Địa chỉ:
Diện tích sàn xây
dựng:
MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬPÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU - Trang 2
MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬPÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬPÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU 9 10 14