Ktl-icon-tai-lieu

[Mẫu]Bản khai thành tích - Chi hội trường tiêu biểu

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑOAØN TN - HOÄI SINH VIEÂN TRÖÔØNG ÑH KINH TEÁ TP.HCM
BCH KHOA NGAÂN HAØNG

Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy

thaùng naêm 2009

BAÛN KHAI THAØNH TÍCH
CAÙN BOÄ ÑOAØN – HOÄI TIEÂU BIEÅU KHOA NGAÂN HAØNG NAÊM 2009
Hoï vaø teân:...........................................................................................
Hình 3x4

Ngaøy sinh:..................................................Nam/ nöõ:……………………………….
Nôi sinh:..............................................................................................
Daân toäc:...............................................Toân giaùo:………………………………………
Queâ quaùn:...........................................................................................

Hoä khaåu thöôøng truù:.............................................................................................................
Ñòa chæ lieân laïc:....................................................................................................................
Ñieän thoaïi lieân laïc:………………………………………………………...................................................................
Email:...................................................................................................................................
Ngaøy vaøo Ñoaøn:..................................Nôi vaøo Ñoaøn:..........................................................
Ngaøy vaøo Hoäi sinh vieân Vieät Nam:……………………………................................................................
Caûm tình Ñaûng

Ñoái töôïng Ñaûng

Ñaûng vieân döï bò
Ñaûng vieân chính thöùc
Sinh vieân naêm:....................Lôùp:..........................................Khoùa:……………………………………………..
Chöùc vuï cao nhaát ñaõ kinh qua:..............................................................................................
Chöùc vuï hieän nay:................................................................................................................
 Thaønh tích trong hoïc taäp vaø reøn luyeän:
Ñieåm trung bình hoïc taäp naêm hoïc 2007 – 2008:...................................................................
Ñieåm RLSV naêm hoïc 2007 – 2008:......................................................................................
 Caùc hoaït ñoäng Ñoaøn – Hoäi tham gia vaø ñaït thaønh tích tieâu bieåu trong naêm hoïc
2007 – 2008:

............................................................................................................................................
..........................................................................
ÑOAØN TN - HOÄI SINH VIEÂN TRÖÔØNG ÑH KINH TEÁ TP.HCM
BCH KHOA NGAÂN HAØNG
Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2009
BAÛN KHAI THAØNH TÍCH
CAÙN BOÄ ÑOAØN – HOÄI TIEÂU BIEÅU KHOA NGAÂN HAØNG NAÊM 2009
Hoï vaø teân:...........................................................................................
Ngaøy sinh:..................................................Nam/ nöõ:……………………………….
Nôi sinh:..............................................................................................
Daân toäc:...............................................Toân giaùo:………………………………………
Queâ quaùn:...........................................................................................
Hoä khaåu thöôøng truù:.............................................................................................................
Ñòa chæ lieân laïc:....................................................................................................................
Ñieän thoaïi lieân laïc:………………………………………………………...................................................................
Email:...................................................................................................................................
Ngaøy vaøo Ñoaøn:..................................Nôi vaøo Ñoaøn:..........................................................
Ngaøy vaøo Hoäi sinh vieân Vieät Nam:……………………………................................................................
Caûm tình Ñaûng Ñoái töôïng Ñaûng
Ñaûng vieân döï bò Ñaûng vieân chính thöùc
Sinh vieân naêm:....................Lôùp:..........................................Khoùa:……………………………………………..
Chöùc vuï cao nhaát ñaõ kinh qua:..............................................................................................
Chöùc vuï hieän nay:................................................................................................................
Thaønh tích trong hoïc taäp vaø reøn luyeän:
Ñieåm trung bình hoïc taäp naêm hoïc 2007 – 2008:...................................................................
Ñieåm RLSV naêm hoïc 2007 – 2008:......................................................................................
Caùc hoaït ñoäng Ñoaøn Hoäi tham gia vaø ñaït thaønh tích tieâu bieåu trong naêm hoïc
2007 – 2008:
Hình 3x4
[Mẫu]Bản khai thành tích - Chi hội trường tiêu biểu - Trang 2
[Mẫu]Bản khai thành tích - Chi hội trường tiêu biểu - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
[Mẫu]Bản khai thành tích - Chi hội trường tiêu biểu 9 10 608