Ktl-icon-tai-lieu

[Mẫu] Bản khai thành tích sinh viên tiêu biểu

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2283 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ÑOAØN TN - HOÄI SINH VIEÂN TRÖÔØNG ÑH KINH TEÁ TP.HCM
BCH KHOA NGAÂN HAØNG
Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2009

BAÛN KHAI THAØNH TÍCH
SINH VIEÂN TIEÂU BIEÅU KHOA NGAÂN HAØNG NAÊM 2009
Hoï vaø teân: ...............................................................................
Ngaøy sinh: ........................................................... Giôùi tính:……
Hình 4x6
Nôi sinh: ..................................................................................
Daân toäc: .......................................................Toân giaùo:……………..
Queâ quaùn: ................................................................................
Hoä khaåu thöôøng truù: ............................................................................................................
Ñòa chæ lieân laïc: ...................................................................................................................
Ñieän thoaïi lieân laïc: ...................................................Di ñoäng:……………………………………………………….
Email: ..................................................................................................................................
Ñoaøn vieân
Hoäi vieân
Ngaøy vaøo Ñoaøn: .................................Nôi vaøo Ñoaøn:..........................................................
Ngaøy vaøo Hoäi sinh vieân Vieät Nam: ......................................................................................
Caûm tình Ñaûng
Ñoái töôïng Ñaûng
Ñaûng vieân döï bò
Ñaûng vieân chính thöùc
Sinh vieân naêm: ................... Lôùp: ............................................... Khoùa: ……………………………………
THAØNH TÍCH TIEÂU BIEÅU:
 Thaønh tích trong hoïc taäp vaø reøn luyeän:
Ñieåm trung bình hoïc taäp hoïc kyø II (naêm hoïc 2006-2007): ........... Ñieåm RKSV:…………………….
Ñieåm trung bình hoïc taäp hoïc kyø I (naêm hoïc 2007-2008): ............ Ñieåm RLSV: …………………….
Ñieåm trung bình tích luyõ: .....................................................................................................
Chöùng chæ ngoaïi ngöõ: ..........................................................................................................

Thaønh tích hoïc taäp khaùc: .....................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................
ÑOAØN TN - HOÄI SINH VIEÂN TRÖÔØNG ÑH KINH TEÁ TP.HCM
BCH KHOA NGAÂN HAØNG
Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 2009
BAÛN KHAI THAØNH TÍCH
SINH VIEÂN TIEÂU BIEÅU KHOA NGAÂN HAØNG NAÊM 2009
Hoï vaø teân: ...............................................................................
Ngaøy sinh: ........................................................... Giôùi tính:……
Nôi sinh: ..................................................................................
Daân toäc: .......................................................Toân giaùo:……………..
Queâ quaùn: ................................................................................
Hoä khaåu thöôøng truù: ............................................................................................................
Ñòa chæ lieân laïc: ...................................................................................................................
Ñieän thoaïi lieân laïc: ...................................................Di ñoäng:……………………………………………………….
Email: ..................................................................................................................................
Ñoaøn vieân Hoäi vieân
Ngaøy vaøo Ñoaøn: .................................Nôi vaøo Ñoaøn:..........................................................
Ngaøy vaøo Hoäi sinh vieân Vieät Nam: ......................................................................................
Caûm tình Ñaûng Ñoái töôïng Ñaûng
Ñaûng vieân döï bò Ñaûng vieân chính thöùc
Sinh vieân naêm: ................... Lôùp: ............................................... Khoùa: ……………………………………
THAØNH TÍCH TIEÂU BIEÅU:
Thaønh tích trong hoïc taäp vaø reøn luyeän:
Ñieåm trung bình hoïc taäp hoïc kyø II (naêm hoïc 2006-2007): ........... Ñieåm RKSV:…………………….
Ñieåm trung bình hoïc taäp hoïc kyø I (naêm hoïc 2007-2008): ............ Ñieåm RLSV: …………………….
Ñieåm trung bình tích luyõ: .....................................................................................................
Chöùng chæ ngoaïi ngöõ: ..........................................................................................................
Hình 4x6
[Mẫu] Bản khai thành tích sinh viên tiêu biểu - Trang 2
[Mẫu] Bản khai thành tích sinh viên tiêu biểu - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
[Mẫu] Bản khai thành tích sinh viên tiêu biểu 9 10 577