Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu bảng điểm cá năm

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC…………
TRƯỜNG …………….
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------………., ngày ….. tháng ……. năm …….

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Họ và tên sinh viên: Lê Thị Thanh A
Nơi sinh:
……………..
Hệ:
…………………
Ngành:
…………………..

Ngày sinh: ……………………
Sinh viên lớp: ………………….
Bậc:
……………………
Khoá học:
……………………….

Học kỳ …………..năm học 20…. - 20….
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tên học phần
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiếng Trung 3
Đại cương thi pháp học
Văn học Việt Nam trung đại 1
Ngữ dụng học
Văn học Hy Lạp – La Mã
Tiếp nhận văn học
Tác gia văn học trung đại Việt Nam
Văn học Mỹ - Mỹ Latinh
Điểm Trung bình chung học kỳ II:

Số
tín
chỉ
2
2
1
3
2
2
1
1
3

ĐIỂM THI
Theo các thang điểm
Điểm 10
Điểm chữ Điểm 4
8,2
B
3

8,51

3,61

…………, ngày tháng năm 20…
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

...
ĐẠI HỌC…………
TRƯỜNG …………….
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
………., ngày ….. tháng ……. năm …….
KẾT QUẢ HỌC TẬP
Họ và tên sinh viên: Lê Thị Thanh A Ngày sinh: ……………………
Nơi sinh: …………….. Sinh viên lớp: ………………….
Hệ: ………………… Bậc: ……………………
Ngành: ………………….. Khoá học: ……………………….
Học kỳ …………..năm học 20…. - 20….
TT
Tên học phần
Số
tín
chỉ
ĐIỂM THI
Theo các thang điểm
Điểm 10 Điểm chữ Điểm 4
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 8,2 B 3
2 Tiếng Trung 3 2
3 Đại cương thi pháp học 1
4 Văn học Việt Nam trung đại 1 3
5 Ngữ dụng học 2
6 Văn học Hy Lạp – La Mã 2
7 Tiếp nhận văn học 1
8 Tác gia văn học trung đại Việt Nam 1
9 Văn học Mỹ - Mỹ Latinh 3
Điểm Trung bình chung học kỳ II: 8,51 3,61
…………, ngày tháng năm 20…
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
Mẫu bảng điểm cá năm - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu bảng điểm cá năm 9 10 876