Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh công TY

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO CTY

TÊN CÔNG TY

MẪU BÁO CÁO
1. Báo cáo tuần phụ trách hành chính
2. Báo cáo tháng/quý phụ trách hành chính
3. Báo cáo ngày – tuyển dụng
4. Báo cáo/ kế hoach tuần quản lý hồ sơ
5. Báo cáo/kế hoạch tháng/quý tuyển dụng
6. Báo cáo ngày quản lý hồ sơ
7. Báo cáo/kế hoạch tuần quản lý hồ sơ
8. Báo cáo/kế hoạch tháng quý quản lý hồ sơ
9. Báo cáo ngày chế độ chính sách
10. Báo cáo /kế hoạch tuần chế độ chính sách
11. Báo cáo/kế hoạch tháng quý chế độ chính sách
12. Báo cáo/kế hoạch tháng quý – đào tạo
13. Báo cáo ngày – đào tạo
14. Báo cáo/kế hoạch tuần đào tạo

1

LOGO CTY

TÊN CÔNG TY

BÁO CÁO TUẦN - PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH

I.
C

(Tuần ……..tháng …… năm ……)
Người báo cáo:

ÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
TT

Nội dung

1

Công tác lễ tân, tiếp khách

2

Công tác HCTH

3

Công tác QTTS

4

Công tác ANNB

5

Công tác QTHC

Khó khăn/Tồn đọng

Hướng giải quyết

T/g giải quyết

Yêu cầu

Ghi chú

6
7
8

II. CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ NÊU TUẦN TRƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
TT

Nội dung

Người giải quyết trực tiếp

1
2
3
4
5

III. KẾ HOẠCH TUẦN SAU
Nội dung công việc

Người thực hiện

Yêu cầu kết quả đạt
được

Thời gian thực hiện
T2

T3

2

T4

T5

Ghi chú
T6

T7

LOGO CTY

TÊN CÔNG TY

IV. KẾ HOẠCH DỰ TRÙ VỐN THANH TOÁN TUẦN SAU
TT

Lý do thanh toán

Số tiền

T/gian thanh toán

Số HĐ

Ghi chú

1
2
3
4
5

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

BÁO CÁO THÁNG/QÚY - PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH
3

LOGO CTY

TÊN CÔNG TY

(Tháng …… năm ……)
Người báo cáo:

I.

CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH
Nội dung công việc
HC-NV...
LOGO CTY
MẪU BÁO CÁO
1. Báo cáo tuần phụ trách hành chính
2. Báo cáo tháng/quý phụ trách hành chính
3. Báo cáo ngày – tuyển dụng
4. Báo cáo/ kế hoach tuần quản lý hồ sơ
5. Báo cáo/kế hoạch tháng/quý tuyển dụng
6. Báo cáo ngày quản lý hồ sơ
7. Báo cáo/kế hoạch tuần quản lý hồ sơ
8. Báo cáo/kế hoạch tháng quý quản lý hồ sơ
9. Báo cáo ngày chế độ chính sách
10.Báo cáo /kế hoạch tuần chế độ chính sách
11.Báo cáo/kế hoạch tháng quý chế độ chính sách
12.Báo cáo/kế hoạch tháng quý – đào tạo
13.Báo cáo ngày – đào tạo
14.Báo cáo/kế hoạch tuần đào tạo
1
TÊN CÔNG TY
Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh công TY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh công TY - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh công TY 9 10 421