Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH (CHI NHÁNH..................)
Số:......../CNCC

BIỂU 02/CC

BẢNG KÊ GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC CHẤP NHẬN CẦM CỐ ĐỂ VAY VỐN
TAI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Đơn vị: 1 đồng
Số
Số thứ tự

Loại giấy tờ có giá

chứng
từ

(1)

(2)

(3)

A

Tên tổ chức Ngày phát
phát hành
hành
(4)

(5)

Mệnh
giá

Lãi
suất

Ngày đến
hạn thanh
toán

(6)

(7)

(8)

Giá trị thanh
Thời
toán khi đến hạn cầm
hạn
cố
(9)

(10)

Tín phiếu kho bạc

1
2
3
B

Tín phiếu Ngân hàng
Nhà nước

1
2
3
C

Công trái

D

Trái phiếu Kho bạc

Đ

Trái phiếu Chính phủ
do Bộ tài chính phát
hành

Cộng
Trong đó Tín phiếu kho bạc
Tín phiếu NHNN
Công trái
Trái phiếu kho bạc
Trái phiếu Chính phủ
do Bộ tài chính phát
hành

Ghi chú: Cột (2) kê theo nhóm giấy tờ có cùng thời hạn thanh toán
Lập biểu
Kiểm soát
......, ngày......tháng......năm......
TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
GIÁM ĐỐC.........
(Ký tên, đóng dấu)

...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH (CHI NHÁNH..................)
Số:......../CNCC
BIỂU 02/CC
BẢNG KÊ GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC CHẤP NHẬN CẦM CỐ ĐỂ VAY VỐN
TAI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Đơn vị: 1 đồng
Số thứ tự Loại giấy tờ có giá
Số
chứng
từ
Tên tổ chức
phát hành
Ngày phát
hành
Mệnh
giá
Lãi
suất
Ngày đến
hạn thanh
toán
Giá trị thanh
toán khi đến
hạn
Thời
hạn cầm
cố
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A Tín phiếu kho bạc
1
2
3
B Tín phiếu Ngân hàng
Nhà nước
1
2
3
C Công trái
D Trái phiếu Kho bạc
Đ Trái phiếu Chính phủ
do Bộ tài chính phát
hành
Cộng
Trong đó Tín phiếu kho bạc
Tín phiếu NHNN
Công trái
Trái phiếu kho bạc
Trái phiếu Chính phủ
do Bộ tài chính phát
hành
Ghi chú: Cột (2) kê theo nhóm giấy tờ có cùng thời hạn thanh toán
Lập biểu Kiểm soát ......, ngày......tháng......năm......
TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
GIÁM ĐỐC.........
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn 9 10 717