Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ lần 1

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Số HS: 611/………………/CÑBHXH-XNTC

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ

Loaïi hoà sô: xaùc nhaän giaûi quyeát trôï caáp BHXH 1 laàn
1. Tên, đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………… ….Mã đơn vị:………………
2. Điện thoại:……………………………………………..…………………………….......Fax:…………………
3. Số lượng hồ sơ:……………bộ. (01 bộ = 01 người lao động).
STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

(1)

(2)

(3)

1. Ñôn (neáu caù nhaân) hoaëc coâng vaên ñeà nghò (neáu laø ñôn vò) (01 baûn);
2. Caùc giaáy tôø khaùc coù lieân quan.
A. Neáu caù nhaân tröïc tieáp noäp: ñôn ghi roõ hoï vaø teân, soá soå BHXH (neáu coù), ñôn vò laøm vieäc tröôùc khi nghæ
vieäc.
B. Ñôn vò tröïc tieáp noäp: coâng vaên neâu roõ hoïc vaø teân ngöôøi caàn xaùc nhaän, soá soå BHXH, thôøi gian nghæ vieäc
Ngaøy nhaän keát quaû:.……../…….…/200………..

Caùn boä TNHS

TP.Hồ Chí Minh, ngày……../……./ 200….
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)

...
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
S HS: 611
/
……
……/CÑBHXH-XNTC
BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ
Loaïi hoà sô: xaùc nhaän giaûi quyeát trôï caáp BHXH 1 laàn
1. Tên, đơn v (hoc cá nhân):…………………………………………………… ….Mã đơn v:………………
2. Đin thoi:……………………………………………..…………………………….......Fax:…………………
3. S lượng h sơ:……………b. (01 b = 01 người lao động).
STT
Loi giy t, biu mu
S lượng
(1) (2) (3)
1.
Ñôn (neáu caù nhaân) hoaëc coâng vaên ñeà nghò (neáu laø ñôn vò) (01 baûn);
2.
Caùc giaáy tôø khaùc coù lieân quan.
A. Neáu caù nhaân tröïc tieáp noäp: ñôn ghi roõ hoï vaø teân, soá soå BHXH (neáu coù), ñôn vò laøm vieäc tröôùc khi nghæ
vieäc.
B. Ñôn vò tröïc tieáp noäp: coâng vaên neâu roõ hoïc vaø teân ngöôøi caàn xaùc nhaän, soá soå BHXH, thôøi gian nghæ vieäc
TP.H Chí Minh, ngày……../……./ 200….
Người np h sơ
(
k
ý
,
g
hi rõ h tên
)
Ngaøy nhaän keát quaû:.……../…….…/200………..
Caùn boä TNHS
Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ lần 1 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ lần 1 9 10 419