Ktl-icon-tai-lieu

[MẪU]BẢNG KÊ SẢN LƯỢNG DUY TRÌ TRẠM THÔNG TIN VỆ TINH (VSAT)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Doanh nghiệp
Tỉnh: Yên Bái
Mã số:

Mẫu số: 01A1-SL/VTCI
(Ban hành theo QĐ số…./2008/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT)

BẢNG KÊ SẢN LƯỢNG DUY TRÌ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH VÀ INTERNET
Kỳ báo cáo…………….
Điện thoại cố định
hữu tuyến

Mã đơn vị
hành chính

Tên đơn vị hành chính
(Huyện, xã thuộc vùng
công ích theo Quyết định
40/2008/QĐ-BTTTT)

Khu
vực

Tháng
Tháng Tháng
thứ
thứ
thứ
nhất
hai
ba

(Thuê
bao)
A

B

C

(Thuê
bao)

(Thuê
bao)

1

2

3

Điện thoại cố dịnh
vô tuyến CDMA

Tháng
Tổng số
lượt TB
thứ
được hỗ trợ
nhất

(lượt)
4=1+2
+3

Điện thoại cố định
vô tuyến GSM

Tháng Tháng
Tháng
Tổng số
lượt TB
thứ
thứ
thứ
được hỗ trợ
hai
ba
nhất

Internet băng rộng (ADSL)

Tháng Tháng
Tổng số Tháng Tháng Tháng
lượt TB
thứ
thứ
được hỗ trợ thứ nhất thứ hai thứ ba
hai
ba

Tổng số
lượt TB
được hỗ
trợ

(Thuê
bao)

(Thuê
bao)

(Thuê
bao)

(lượt)

(Thuê
bao)

(Thuê
bao)

(Thuê
bao)

(lượt)

(Thuê
bao)

(Thuê
bao)

(Thuê
bao)

(lượt)

5

6

7

8=5+6+7

9

10

11

12=9+
10+11

13

14

15

16=13+
14+15

KV2
KV3
KV3
KV2
KV3
KV2
KV3
KV3
KV3
KV3
KV3
KV3

Tổng thực hiện
Trong đó:
- KV1:………
- KV2:………
- KV3:……...
Ngày……tháng……năm…..
6

Người lập
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

6

Doanh nghiệp
Tỉnh: Yên Bái
Mã số:

Mẫu số: 01A2-SL/VTCI
(Ban hành theo QĐ số…./2008/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT)

BẢNG KÊ SẢN LƯỢNG DUY TRÌ TRẠM THÔNG TIN VỆ TINH (VSAT)
Kỳ Báo cáo…………..
Trạm thông tin vệ tinh trên đất liền (áp dụng cho KV3)

Tên đơn vị hành chính
Mã đơn vị
(Huyện, xã thuộc vùng Tháng thứ
hành chính công ích theo Quyết định
nhất
40/2008/QĐ-BTTTT)

Tháng thứ
hai

Tháng thứ
ba

(Trạm)

(Trạm)

(Trạm)

1

2

3

A

B

Tổng số lượt trạm
được hỗ trợ

Trạm thông tin vệ tinh trên đảo (không phân biệt khu vực)

Tháng thứ
nhất

Tháng thứ
hai

Tháng thứ
ba

(lượt)

(Trạm)

(Trạm)

(Trạm)

(lượt)

4=1+2+3

5

6

7

8=5+6+7

Tổng thực hiện
Người lập

Ngày……tháng…..năm…..
Thủ trưởng đơn vị

Phụ trách bộ phận
7

Tổng số lượt trạm
được hỗ trợ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

7

...
6
Doanh nghiệp
Mẫu số: 01A1-SL/VTCI
(Ban hành theo QĐ số…./2008/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT)
BẢNG KÊ SẢN LƯỢNG DUY TRÌ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH VÀ INTERNET
Kỳ báo cáo…………….
Internet băng rộng (ADSL)
(lượt) (lượt) (lượt) (lượt)
A B C 1 2 3 5 6 7 8=5+6+7 9 10 11 13 14 15
KV2
KV3
KV3
KV2
KV3
KV2
KV3
KV3
KV3
KV3
KV3
KV3
Ngày……tháng……năm…..
Tỉnh: Yên Bái
Mã số:
Mã đơn vị
hành chính
Tên đơn vị hành chính
(Huyện, xã thuộc vùng
công ích theo Quyết định
40/2008/QĐ-BTTTT)
Khu
vực
Điện thoại cố định
hữu tuyến
Điện thoại cố dịnh
vô tuyến CDMA
Điện thoại cố định
vô tuyến GSM
Tháng
thứ
nhất
Tháng
thứ
hai
Tháng
thứ
ba
Tổng số
lượt TB
được hỗ tr
Tháng
thứ
nhất
Tháng
thứ
hai
Tháng
thứ
ba
Tổng số
lượt TB
được hỗ trợ
Tháng
thứ
nhất
Tháng
thứ
hai
Tháng
thứ
ba
Tổng số
lượt TB
được hỗ trợ
Tháng
thứ nhất
Tháng
thứ hai
Tháng
thứ ba
Tổng số
lượt TB
được hỗ
trợ
(Thuê
bao)
(Thuê
bao)
(Thuê
bao)
(Thuê
bao)
(Thuê
bao)
(Thuê
bao)
(Thuê
bao)
(Thuê
bao)
(Thuê
bao)
(Thuê
bao)
(Thuê
bao)
(Thuê
bao)
4=1+2
+3
12=9+
10+11
16=13+
14+15
Tổng thực hiện
Trong đó:
- KV1:………
- KV2:………
- KV3:……...
[MẪU]BẢNG KÊ SẢN LƯỢNG DUY TRÌ TRẠM THÔNG TIN VỆ TINH (VSAT) - Trang 2
[MẪU]BẢNG KÊ SẢN LƯỢNG DUY TRÌ TRẠM THÔNG TIN VỆ TINH (VSAT) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
[MẪU]BẢNG KÊ SẢN LƯỢNG DUY TRÌ TRẠM THÔNG TIN VỆ TINH (VSAT) 9 10 447