Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Báo cáo bán hàng

Được đăng lên bởi nguyenthienhoang22111990
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP QUỐC TẾ BMG
Phòng Tư vấn HV

BÁO CÁO BÁN HÀNG - TỪ THÁNG ….. ĐẾN THÁNG ……./(NĂM )
I. KẾT QUẢ BÁN HÀNG
Từ …. ….đến …...
Stt
1

2

3

Nội dung
Lớp…
Số lượng học viên
Doanh thu
Lớp…
Số lượng học viên
Doanh thu
Lớp…
Số lượng học viên
Doanh thu

ĐVT

Thực
Kế hoạch
hiện (TH)
(KH)

TH-KH

Lũy kế năm
%
Thực
Kế hoạch
TH/KH hiện (TH)
(KH)

TH-KH

Lũy kế theo Lớp
%
Thực
Kế hoạch
TH/KH hiện (TH)
(KH)

TH-KH

%
TH/KH

HV
Đồng
HV
Đồng
HV
Đồng

II. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KINH DOANH

III. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG - ĐỐI THỦ

Ngày tháng
Trưởng phòng

BM-QT.05-13A/LSX:00/NHL:

năm

Ngày tháng
năm
Tổng Giám đốc

1/1

...
CÔNG TY CP QUỐC TẾ BMG
Phòng Tư vấn HV
I. KẾT QUẢ BÁN HÀNG
Thực
hiện (TH)
Kế hoạch
(KH)
TH-KH
%
TH/KH
Thực
hiện (TH)
Kế hoạch
(KH)
TH-KH
%
TH/KH
Thực
hiện (TH)
Kế hoạch
(KH)
TH-KH
%
TH/KH
1
Lớp…
Số lượng học viên
HV
Doanh thu
Đồng
2
Lớp…
Số lượng học viên
HV
Doanh thu
Đồng
3
Lớp…
Số lượng học viên
HV
Doanh thu
Đồng
II. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KINH DOANH
III. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG - ĐỐI THỦ
Ngày tháng năm
Trưởng phòng
BÁO CÁO BÁN HÀNG - TỪ THÁNG ….. ĐẾN THÁNG ……./(NĂM )
Từ …. ….đến …...
Lũy kế năm
Stt
Nội dung
ĐVT
BM-QT.05-13A/LSX:00/NHL: 1/1
Mẫu Báo cáo bán hàng - Người đăng: nguyenthienhoang22111990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Báo cáo bán hàng 9 10 164