Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo BDTX năm học 2015-2016

Được đăng lên bởi ngasinhnl1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2011 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Së gd&®t nghÖ an
Trêng THPT NGUYỄN DUY

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

TRINH
Nghi lộc, ngày 20 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BDTX VÀ KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX
NĂM HỌC 2015-2016
I. Sơ yếu lí lịch:
Họ và tên: ........................................................... Ngày sinh.................................
Trình độ chuyên môn: ............................................... Năm vào ngành:......................
Chức vụ:....................................................Tổ chuyên môn: .....................
Nhiệm vụ được phân công trong năm học 2015-2016:
..........................................................................................................................................................

II. Nội dung báo cáo:
1. Nội dung bồi dường: (ghi rõ các nội dung bồi dưỡng)
………….............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. Thời gian bồi dưỡng:
Từ ngày….tháng….năm…….đến ngày……tháng…..năm…….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Hình thức bồi dưỡng: (ghi rõ BD bằng hình thức tự học hay tập trung. Nếu BD
bằng hình thức tập trung thì nêu rõ địa điểm và họ tên báo cáo viên).
………….............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4. Kết quả đạt được: (ghi rõ đã tiếp thu, nắm bắt được những kiến thức nào)
………….............................................................................................................................
..............................................
Së gd&®t nghÖ an
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Trêng THPT NGUYỄN DUY
TRINH
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Nghi lộc, ngày 20 tháng 4 năm 2016
BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BDTX VÀ KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX
NĂM HỌC 2015-2016
I. Sơ yếu lí lịch:
Họ và tên: ........................................................... Ngày sinh.................................
Trình độ chuyên môn: ............................................... Năm vào ngành:......................
Chức vụ:....................................................T chuyên môn: .....................
Nhiệm vụ được phân công trong năm học 2015-2016:
..........................................................................................................................................................
II. Nội dung báo cáo:
1. Nội dung bồi dường: (ghi rõ các nội dung bồi dưỡng)
………….............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. Thời gian bồi dưỡng:
Từ ngày….tháng….năm…….đến ngày……tháng…..năm…….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Hình thức bồi dưỡng: (ghi rõ BD bằng hình thức tự học hay tập trung. Nếu BD
bằng hình thức tập trung thì nêu rõ địa điểm và họ tên báo cáo viên).
………….............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4. Kết quả đạt được: (ghi rõ đã tiếp thu, nắm bắt được những kiến thức nào)
………….............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
………….............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5. Những nội dung bản thân sẽ vận dụng vào thực tiễn giảng dạy và giáo dục tại
đơn vị: (nêu rõ các nội dung vận dung vào thực tế và cách thức vận dụng)
………….............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Mẫu báo cáo BDTX năm học 2015-2016 - Trang 2
Mẫu báo cáo BDTX năm học 2015-2016 - Người đăng: ngasinhnl1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu báo cáo BDTX năm học 2015-2016 9 10 108