Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo năm về tình hình cung cấp dịch vụ INTERNET

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC 3: MẪU BIỂU BÁO CÁO NĂM GỬI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
… , ngày … tháng ... năm …
Kính gửi:

Bộ Thông tin và Truyền thông

BÁO CÁO NĂM VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET
Năm 200…
Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Số giấy phép ….. cấp ngày ….. có hiệu lực đến ngày …..
1. Doanh thu của các dịch vụ Internet

Loại hình
dịch vụ

Gián
tiếp

xDSL

Truy nhập Internet
Mobile
Leased
CATV
Internet
line

FTTH

Vệ tinh

Ứng dụng Internet trong VT
Điện thoại
Nhắn tin giữa mạng
Internet
Internet và mạng di
động/cố định

Kết nối Internet

Doanh thu
Tổng doanh thu:
2. Mức độ tăng trưởng
Mức độ tăng trưởng

Năm báo cáo so với năm trước

Dự kiến năm sau so với năm báo cáo

Thuê bao
Doanh thu tất cả các dịch vụ Internet
3. Kiến nghị (nếu có)
Thủ trưởng đơn vị
Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ

...
PHỤ LỤC 3: MẪU BIỂU BÁO CÁO NĂM GỬI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
… , ngày … tháng ... năm …
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông
BÁO CÁO NĂM VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET
Năm 200…
Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Số giấy phép ….. cấp ngày ….. có hiệu lực đến ngày …..
1. Doanh thu của các dịch vụ Internet
Loại hình
dịch vụ
Truy nhập Internet Ứng dụng Internet trong VT
Kết nối Internet
Gián
tiếp
xDSL Mobile
Internet
Leased
line
CATV FTTH Vệ tinh Điện thoại
Internet
Nhắn tin giữa mạng
Internet và mạng di
động/cố định
Doanh thu
Tổng doanh thu:
2. Mức độ tăng trưởng
Mức độ tăng trưởng
Năm báo cáo so với năm trước Dự kiến năm sau so với năm báo cáo
Thuê bao
Doanh thu tất cả các dịch vụ Internet
3. Kiến nghị (nếu có)
Thủ trưởng đơn vị
Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ
Mẫu báo cáo năm về tình hình cung cấp dịch vụ INTERNET - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu báo cáo năm về tình hình cung cấp dịch vụ INTERNET 9 10 238