Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo sau khi đi học tập tại nước ngoài

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------……….., ngày ……..tháng …năm……

BÁO CÁO CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI
Họ và tên cán bộ: ................................................................................................................
Đơn vị (Khoa, Phòng, ban, Trung tâm): ...........................................................................
Đã đi nước: .............................................. Từ ............ đến:..............................................
Mục đích: ............................................................................................................................
....................................................................................................................................
Chi phí do ai tài trợ: ....................................................................................................
Trong thời gian ở nước ngoài tôi đã làm: ..........................................................................
1. VỀ CHUYÊN MÔN (Nêu tóm tắt các vấn đề chuyên môn đã làm và kết quả)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
……….., ngày ……..tháng …năm……
BÁO CÁO CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI
Họ và tên cán bộ: ................................................................................................................
Đơn vị (Khoa, Phòng, ban, Trung tâm): ...........................................................................
Đã đi nước: .............................................. Từ ............ đến:..............................................
Mục đích: ............................................................................................................................
....................................................................................................................................
Chi phí do ai tài trợ: ....................................................................................................
Trong thời gian ở nước ngoài tôi đã làm: ..........................................................................
1. VỀ CHUYÊN MÔN (Nêu tóm tắt các vấn đề chuyên môn đã làm và kết quả)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. CÁC VẤN ĐỀ NGOÀI CHUYÊN MÔN (Nêu tên các công việc đã làm như tham gia hội
chợ, hội thảo, gặp gỡ, trao đổi, tên cá nhân hay tổ chức nước ngoài đã làm việc, tiếp xúc nếu có,
mục đích, nội dung, kết quả)
.......................................................................................................................................................
Mẫu báo cáo sau khi đi học tập tại nước ngoài - Trang 2
Mẫu báo cáo sau khi đi học tập tại nước ngoài - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu báo cáo sau khi đi học tập tại nước ngoài 9 10 767