Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Báo cáo tài chính cuối năm bằng excell

Được đăng lên bởi thuha838
Số trang: 260 trang   |   Lượt xem: 2059 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tên đơn vị: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MIỀN TRUNG
Bộ Phận: Công nhân viên

Mẫu số: 02 - LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng 01 năm 2013
Ngày công quy định
Họ tên
STT
nhân viên
1 Nguyễn Văn Thiền
2 Lê Tiến Nam
3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt
4 Trần Thị Tương
5 Cao Huy Mân
6 Nguyễn Thị Thiệp
7 Nguyễn Thị Thanh
8 Vi Thị Thảo
9 Phan Văn Sơn
10 Trần Thị Nghĩa
11 Trần Thế Mạnh
12 Nguyễn sỹ Phiệt
13 Phạm Hùng Cường
14 Trần Thị Lục
15 Nguyễn Hoàng Điệp
Tổng Cộng

Chức
Vụ
Quản lý
Thủ kho
Lễ Tân
Lễ Tân
Bếp trưởng
Phụ bếp
Phục vụ
Phục vụ
Bảo vệ
Buồng Phòng
Thủ kho than
Quản lý kho than
Lái
máy
Công
nhân
Vụ
Công nhân
Vụ

25

Mức
Tiền trách Tổng ngày
lương
nhiệm
công
25
2,000,000
25
2,000,000
27
2,000,000
25
1,800,000
26
2,000,000
27
1,800,000
26
1,650,000
26
1,650,000
27
1,700,000
25
1,650,000
25
2,000,000
26
2,000,000
1,800,000
26
26
1,800,000
27
1,650,000
27,500,000
-

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Nhàn

Lê Thị Thúy

Đơn vị tính : VN đồng

Tổng
lương
2,000,000
2,000,000
2,160,000
1,800,000
2,080,000
1,944,000
1,716,000
1,716,000
1,836,000
1,650,000
2,000,000
2,080,000
1,872,000
1,872,000
1,782,000

Các khoản phải khấu trừ
BHXH

Lương thực
nhận
Ký nhận
2,000,000
2,000,000
2,160,000
1,800,000
2,080,000
1,944,000
1,716,000
1,716,000
1,836,000
1,650,000
2,000,000
2,080,000
1,872,000
1,872,000
1,782,000
Nghi xuân, Ngày 31 tháng 01 năm 2013
Giám Đốc
(Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)
BHYT

BHTN

Trần Ngọc Duy

Tên đơn vị: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MIỀN TRUNG
Bộ Phận: Công nhân viên

Mẫu số: 02 - LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng 02 năm 2013
Ngày công quy định
Họ tên
STT
nhân viên
1 Nguyễn Văn Thiền
2 Lê Tiến Nam
3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt
4 Trần Thị Tương
5 Cao Huy Mân
6 Nguyễn Thị Thiệp
7 Nguyễn Thị Thanh
8 Vi Thị Thảo
9 Phan Văn Sơn
10 Trần Thị Nghĩa
11 Trần Thế Mạnh
12 Nguyễn sỹ Phiệt
13 Phạm Hùng Cường
14 Trần Thị Lục
15 Nguyễn Hoàng Điệp
Tổng Cộng

Chức
Vụ
Quản lý
Thủ kho
Lễ Tân
Lễ Tân
Bếp trưởng
Phụ bếp
Phục vụ
Phục vụ
Bảo vệ
Buồng Phòng
Thủ kho than
Quản lý kho than
Lái máy
Công nhân
Công nhân

25

Mức
Tiền trách Tổng ngày
lương
nhiệm
công
25
2,000,000
26
2,000,000
27
2,000,000
26
1,800,000
27
2,000,000
27
1,800,000
26
1,650,000
25
1,650,000
25
1,700,000
25
1,650,000
27
2,000,000
26
2,000,000
27
1,800,000
26
1,800,000
27
1,650,000
27,500,000
-

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)...
Tên đơn vị: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MIỀN TRUNG
Mẫu số: 02 - LĐTL
Bộ Phận: Công nhân viên
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ/BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ Trưởng BTC)
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng 01 năm 2013
Ngày công quy định 25
Đơn vị tính : VN đồng
STT
Các khoản phải khấu trừ
Ký nhậnBHXH BHYT BHTN
1
Nguyễn Văn Thiền Quản 2,000,000
25 2,000,000
2,000,000
2
Lê Tiến Nam Thủ kho 2,000,000
25 2,000,000
2,000,000
3
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Lễ Tân 2,000,000
27 2,160,000
2,160,000
4
Trần Thị Tương Lễ Tân 1,800,000
25 1,800,000
1,800,000
5
Cao Huy Mân Bếp trưởng 2,000,000
26 2,080,000
2,080,000
6
Nguyễn Thị Thiệp Phụ bếp 1,800,000
27 1,944,000
1,944,000
7
Nguyễn Thị Thanh Phục vụ 1,650,000
26 1,716,000
1,716,000
8
Vi Thị Thảo Phục vụ 1,650,000
26 1,716,000
1,716,000
9
Phan Văn Sơn Bảo vệ 1,700,000
27 1,836,000
1,836,000
10
Trần Thị Nghĩa Buồng Phòng 1,650,000
25 1,650,000
1,650,000
11
Trần Thế Mạnh Thủ kho than 2,000,000
25 2,000,000
2,000,000
12
Nguyễn sỹ Phiệt Quản lý kho than 2,000,000
26 2,080,000
2,080,000
13 Phạm Hùng Cường Lái máy 1,800,000 26 1,872,000 1,872,000
14
Trần Thị Lục 1,800,000
26 1,872,000
1,872,000
15
Nguyễn Hoàng Điệp 1,650,000
27 1,782,000
1,782,000
Tổng Cộng 27,500,000 - -
Nghi xuân, Ngày 31 tháng 01 năm 2013
Người lập Kế toán trưởng Giám Đốc
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Trần Thị Nhàn Lê Thị Thúy Trần Ngọc Duy
Họ tên
nhân viên
Chức
Vụ
Mức
lương
Tiền trách
nhiệm
Tổng ngày
công
Tổng
lương
Lương thực
nhận
Công nhân
Vụ
Công nhân
Vụ
Mẫu Báo cáo tài chính cuối năm bằng excell - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu Báo cáo tài chính cuối năm bằng excell - Người đăng: thuha838
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
260 Vietnamese
Mẫu Báo cáo tài chính cuối năm bằng excell 9 10 433