Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo tháng về thống kê về mạng lưới và dịch vụ INTERNET

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC 2: MẪU BIỂU BÁO CÁO THÁNG GỬI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày … tháng … năm …
Kính gửi:

Bộ Thông tin và Truyền thông

BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ MẠNG LƯỚI VÀ DỊCH VỤ INTERNET
Tháng … /200…
Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Số giấy phép ….. cấp ngày ….. có hiệu lực đến ngày …..
I. Phát triển thuê bao Internet (1):
TT

Hình thức
truy nhập

Thuê bao Internet
gián tiếp
Trả trước
(2)

Tỉnh, thành

Trả sau

Thuê bao xDSL (3)
Cá nhân

Cơ
quan, tổ
chức

Điểm công cộng
Đại lý
Điểm
Điểm
BĐVH truy
xã
nhập
khác (4)

Thuê
Thuê Thuê
bao điện
bao
bao
thoại di Leased CATV
động sử
line
dụng
(Qui
Internet
đổi ra
(5)
64kpbs)

1
2
3
4
…
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Báo cáo tổng số thuê bao đang tồn tại và đang hoạt động tính đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo tháng.
Kể cả bằng thẻ trả trước và bằng mã truy nhập qua mạng điện thoại.
Chỉ tính thuê bao đến các tổ chức, cá nhân là người sử dụng cuối (end user).
Các điểm truy nhập công cộng khác tại cấp xã, phường như trạm y tế, thư viện, trường học, …
Máy điện thoại cầm tay, điện thoại cố định CDMA, …
Trường hợp có thuê bao khác cần ghi rõ là loại hình thuê bao gì, ví dụ như Wifi, Wimax…

Thuê
bao
FTTH

Thuê
bao khác
(6)

II. Dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông
1. Các dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông đang cung cấp:
2. Dịch vụ thư điện tử:
- Tổng số hộp thư điện tử (account):
3. Dịch vụ gửi tin nhắn từ Internet vào mang viễn thông di động/mạng viễn thông cố định
- Số lượng khách hàng (account):
4. Dịch vụ điện thoại Internet:
- Tên miền trang chủ cung cấp dịch vụ:
- Loại hình dịch vụ điện thoại Internet đang cung cấp:
- Địa điểm đặt các máy chủ cung cấp dịch vụ: (ghi rõ số nhà, tên đường phố, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố)
- Tổng lưu lượng điện thoại Internet:
- Số lượng và các loại thẻ điện thoại Internet đang phát hành:
+ Thẻ trả trước: (số lượng, tổng lưu lượng theo phút)
+ Thẻ trả sau: (số lượng, tổng lưu lượng theo phút)
III. Kết nối mạng Internet:
1. Kết nối quốc tế:
TT

Hướng kết nối (1)

Điểm kết nối (2)

Phương thức kết nối (3)

Băng thông kết nối
(Mbps)

Điểm kết nối (2)
(tỉnh, thành)

Phương thức kết nối (3)

Băng thông kết nối
(Mbps)

1
2
3
….
2. Kết nối trong nước:
TT
1
2
3
….

Hướng kết nối (1)

(1) Hướng kết nối quốc tế ghi rõ doanh nghiệp nước ngoài và tên nước kết nối đến, ví dụ NTT-JAPAN, HUTCHISON-HONGKONG….
Hướng kết nối trong nước ghi doanh nghiệp hoặc đơn vị trong nước kết nối đến, ví dụ FPT, VDC, VNIX….
(2) Ghi rõ tỉnh, thành ph...
PHỤ LỤC 2: MẪU BIỂU BÁO CÁO THÁNG GỬI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày … tháng … năm …
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông
BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ MẠNG LƯỚI VÀ DỊCH VỤ INTERNET
Tháng … /200…
Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Số giấy phép ….. cấp ngày ….. có hiệu lực đến ngày …..
I. Phát triển thuê bao Internet (1):
TT Hình thức
truy nhập
Tỉnh, thành
Thuê bao Internet
gián tiếp
Thuê bao xDSL (3) Thuê
bao điện
thoại di
động sử
dụng
Internet
(5)
Thuê
bao
Leased
line
(Qui
đổi ra
64kpbs)
Thuê
bao
CATV
Thuê
bao
FTTH
Thuê
bao khác
(6)
Điểm công cộng
Trả trước
(2)
Trả sau Cá nhân
quan, tổ
chức
Đại lý Điểm
BĐVH
Điểm
truy
nhập
khác (4)
1
2
3
4
(1) Báo cáo tổng số thuê bao đang tồn tại và đang hoạt động tính đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo tháng.
(2) Kể cả bằng thẻ trả trước và bằng mã truy nhập qua mạng điện thoại.
(3) Chỉ tính thuê bao đến các tổ chức, cá nhân là người sử dụng cuối (end user).
(4) Các điểm truy nhập công cộng khác tại cấp xã, phường như trạm y tế, thư viện, trường học, …
(5) Máy điện thoại cầm tay, điện thoại cố định CDMA, …
(6) Trường hợp có thuê bao khác cần ghi rõ là loại hình thuê bao gì, ví dụ như Wifi, Wimax…
Mẫu báo cáo tháng về thống kê về mạng lưới và dịch vụ INTERNET - Trang 2
Mẫu báo cáo tháng về thống kê về mạng lưới và dịch vụ INTERNET - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu báo cáo tháng về thống kê về mạng lưới và dịch vụ INTERNET 9 10 678