Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Được đăng lên bởi quachnamphuong3010
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 021

TRƯỜNG……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………………, ngày …. tháng … năm 2015

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN2
(Mẫu cá nhân không phải CBQL)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm:

Giới tính:

- Quê quán3:
- Trú quán:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:
Nêu nhiệm vụ chính được giao.
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh,
hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số
giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…
* Bảng thống kê so sánh các tiêu chí.
Nội dung thực hiện

Năm học

Năm học

So sánh

2013-2014

2014-2015

tỷ lệ %

%

%

%

%

- Tổng số học sinh
- Hạnh kiểm
Xếp loại: …………..
- Kết quả học lực
Xếp loại :
………………..

%

- Kết quả tốt nghiệp

%

- Học sinh giỏi cấp huyện
- Học sinh giỏi cấp tỉnh
- Học sinh giỏi cấp quốc gia
- Giáo viên giỏi cấp huyện
- Giáo viên giỏi cấp tỉnh
- Số đề tài nghiên cứu
…..
4

Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt
được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải
pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm,
đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật
vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp
luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn,
phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong
công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội,
từ thiện …).
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5
1. Danh hiệu thi đua:
Năm

Danh hiệu
thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận
danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:
Năm

Hình thức
khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận
danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

HIỆU TRƯỞNG
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

_____
Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm...
Mẫu số 02
1
TRƯỜNG……………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………………, ngày …. tháng … năm 2015
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
2
(Mẫu cá nhân không phải CBQL)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm: Giới tính:
- Quê quán
3
:
- Trú quán:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:
Nêu nhiệm vụ chính được giao.
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
- Đối với trường học: Lập bảng thống so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh,
hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành ph thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số
giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…
* Bảng thống kê so sánh các tiêu chí.
Nội dung thực hiện Năm học
2013-2014
Năm học
2014-2015
So sánh
tỷ lệ %
- Tổng số học sinh
- Hạnh kiểm
Xếp loại: …………..
% %
- Kết quả học lực
Xếp loại :
………………..
% %
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân - Trang 2
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân - Người đăng: quachnamphuong3010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân 9 10 638