Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo thống kê

Được đăng lên bởi mailqd2011
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V

Quận, huyện, thị xã:

Độc lập - Tự do - Hạnh ph

Mẫu
BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LIỆU
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2013 - 2014

Báo cáo gửi về địa chỉ email: congdoangd@hanoiedu.vn trước ngày 27/5/2014
1. Tình hình đội ngũ CBGV-NV trong ngành

CBGV-NV
trong biên
chế

Đơn vị trực thuộc

CĐCS
trường

Số có tổ chức Công
đoàn

UV BCH
UV UBKT
CBGV-NV
Số đoàn viên
Ủy viên
UBKT Công đoàn cơ CĐGD Quận, CĐGD Quận,
ngoài biên
Công đoàn BCH CĐCS
sở
Huyện, Thị Huyện, Thị
chế
xã
xã

Tổng số
CBGVNV

Số đóng
BHYT,
BHXH
Tổng
số

Nữ

Tổng
số

Nữ Tổng số Nữ

Tổng
số

Nữ

Số đơn vị
có UBKT

Số UV
UBKT

Tổng
số

Nữ

Tổng
số

Nữ

x

x

x

x

Công lập Ngoài CL
MN hoa
hồng

x

x

x

NGHĨA VIỆT NAM

Hạnh phúc

2. Số CBGV-NV đang đi học nâng cao trình độ:

Trình độ chuyên môn

Trình độ Lý luận
chính trị

Tiến
Thạc sỹ
sỹ
Tiến sỹ (Số
lượng/%)

Thạc sỹ (Số
lượng/%)

Đại học (Số
lượng/%)

Cao đẳng (Số Trung cấp (Số
lượng/%)
lượng/%)

Cao
cấp

Trung
cấp

Đại
học

Cao
Trung
Ngoại Quản lý cấp lý
Cao
cấp lý
ngữ,
giáo
luận
đẳng
luận
Tin học dục
chính
chính trị
trị

3. Công tác phát triển Đảng

4. Phong trào thi đua "Hai tốt" năm học 2013-2014

Hội thi GVDG Cấp trường

Tổng số
CBGV,
NV là
Đảng viên

Đạt tỉ lệ
(%)

Số đảng
viên mới
kết nạp
trong năm
học

Hội thi GVDG Cấp Quận,
Huyện, Thị xã

Tổng số
Số giáo
Đạt loại Đạt loại Không
Số đạt Số đạt
giáo viên
viên tham
giỏi
khá
đạt
giỏi, khá giải
tham gia
gia

5. Tổng kết 5 năm phong trào th

Tham gia Hội thi GVDG cấp
Thành phố

Số đạt
giải
Nhất

Số đạt giải
Nhì

Số đạt
giải Ba,
khuyến
khích

Ngày tổ chức của
Quận, Huyện, Thị
xã

x

năm phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" - "Cô giáo người mẹ hiền"

Số CBGV-NV được
khen cấp Quận,
Huyện, Thị xã

6. Công tác xã hội từ thiện

Số CBGV-NV
Có tham luận Số được CĐ
Số được Sở
Số tiền ủng hộ Số tiền ủng hộ các Số người được
được khen
gửi cấp Thành ngành cấp Giấy Giáo dục khen giáo dục miền núi quỹ khác ở địa
CĐCS trợ cấp
thưởng cấp
phố
chứng nhận
thưởng
vùng khó khăn
phương
khó khăn
trường

Số người được
CĐGD quận,
huyện, thị xã trợ
cấp khó khăn

7. Tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao, Giải Cầu lông

8. Các hoạt động khác

9. Kết quả xây dựn

Cuộc vận động "Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu
học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó
khăn đặc biệt"
Số người
tham gia
Tổng số tiền trợ
Số CĐCS tổ Số Cụm tổ Ngày Quận, Số môn thi giải TDTT
cấp cho CBGVchức
chức
huyện tổ chức
đấu
do Quận,
NV
huyện tổ
chức

x

x

x

Số VĐV Số VĐV
tham gia đạt giải
giải Cầu Cầu lô...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu
BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LIỆU
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2013 - 2014
1. Tình hình đội ngũ CBGV-NV trong ngành
Đơn vị trực thuộc
Nữ Nữ Tổng số Nữ Nữ Nữ Nữ
Công lập Ngoài CL
x x x x x x x
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
Quận, huyện, thị xã:
Báo cáo gửi về địa chỉ email: congdoangd@hanoiedu.vn trước ngày 27/5/2014
Tổng số
CBGV-
NV
CBGV-NV
trong biên
chế
CBGV-NV
ngoài biên
chế
Số đoàn viên
Công đoàn
Ủy viên
BCH CĐCS
UBKT Công đoàn cơ
sở
UV BCH
CĐGD Quận,
Huyện, Thị
UV UBKT
CĐGD Quận,
Huyện, Thị
Số đóng
BHYT,
BHXH
CĐCS
trường
Số có tổ chức Công
đoàn
Tổng
số
Tổng
số
Tổng
số
Số đơn vị
có UBKT
Số UV
UBKT
Tổng
số
Tổng
số
MN hoa
hồng
Mẫu báo cáo thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu báo cáo thống kê - Người đăng: mailqd2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mẫu báo cáo thống kê 9 10 481