Ktl-icon-tai-lieu

mẫu báo cáo thu chi sự nghiệp

Được đăng lên bởi hanhung1988
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã chương: 418
Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính Phú thọ
Mã số ĐVSDNS: 1012462

BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2010

STT

CHỈ TIÊU

Mã số

CHIA RA

TỔNG CỘNG
Thu KPQTĐTXDCB

Số chênh lệch thu lớn hơn chi
1 chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang

1

334,930,200

2 Tổng thu

2

1,979,307,520

Thu KP thẩm tra GPMB+ khác

334,930,200
1,073,461,000

905,846,520

Thuế hỗ trợ

400,000,000

400,000,000

Thu từ thẩm tra KPGPMB

490,000,000

490,000,000

15,846,520

15,846,520

Thu khác
3 Tổng chi

3

1,582,952,700

984,962,000

597,990,700

Chi thường xuyên hoạt động sự nghiệp

4

1,582,952,700

984,962,000

597,990,700

Nộp cấp trên

5

88,499,000

642,786,020

88,499,000

642,786,020

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi (6=1+2-3)

6

5 Nộp NSNN

7

6 Bổ sung nguồn kinh phí

8

7 Trích lập các quỹ

9

Số chênh lệch thu lớn hơn chi
chưa phân phối đến cuối năm
8 (10= 6-7-8-9)

731,285,020
731,285,020
-

10
Việt trì, ngày tháng 3 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán

Thủ trưởng đơn vị

Mã chương: 418
Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính Phú thọ
Mã số ĐVSDNS: 1012462

BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2011

STT

CHỈ TIÊU

Mã số

CHIA RA

TỔNG CỘNG
Thu KPQTĐTXDCB

Số chênh lệch thu lớn hơn chi
1 chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang

1

731,285,020

731,285,020

2 Tổng thu

2

2,064,869,800

1,711,615,800

Thuế hỗ trợ
Thu từ thẩm tra KPGPMB
Thu khác
3 Tổng chi

Thu KP thẩm tra GPMB+ khác

353,254,000

300,000,000

300,000,000

50,000,000

50,000,000

3,254,000

3,254,000

3

2,249,275,900

1,896,021,900

353,254,000

Chi thường xuyên hoạt động sự nghiệp

4

1,871,244,880

1,517,990,880

353,254,000

Nộp cấp trên

5

546,878,920

546,878,920

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi (6=1+2-3)

6

5 Nộp NSNN

7

6 Bổ sung nguồn kinh phí

8

7 Trích lập các quỹ

9

Số chênh lệch thu lớn hơn chi
chưa phân phối đến cuối năm
8 (10= 6-7-8-9)

-

-

10
Việt trì, ngày 02 tháng 3 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán

Thủ trưởng đơn vị

Mã chương: 418
Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính Phú thọ
Mã số ĐVSDNS: 1012462

BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2011

STT

CHỈ TIÊU

Mã số

CHIA RA

TỔNG CỘNG

Thu Tiền phạt chậm trả vốn ứng
Số chênh lệch thu lớn hơn chi
1 chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang

1

2 Tổng thu

2

2,011,615,800

Thu Tiền phạt chậm trả vốn ứng

Thu lãi từ tổ chức tín dụng

-

-

1,711,615,800

300,000,000

300,000,000

Thu lãi từ tổ chức tín dụng

300,000,000

-

Thu khác
3 Tổng chi

3

2,249,275,900

1,946,021,900

303,254,000

Chi thường xuyên hoạt động sự nghiệp

4

1,767,990,880

1,464,73...
Mã chương: 418
Mã số ĐVSDNS: 1012462
BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2010
STT CHỈ TIÊU Mã số TỔNG CỘNG
CHIA RA
Thu KPQTĐTXDCB Thu KP thẩm tra GPMB+ khác
1 1 334,930,200 334,930,200
2 Tổng thu 2 1,979,307,520 1,073,461,000 905,846,520
Thuế hỗ trợ 400,000,000 400,000,000
Thu từ thẩm tra KPGPMB 490,000,000 490,000,000
Thu khác 15,846,520 15,846,520
3 Tổng chi 3 1,582,952,700 984,962,000 597,990,700
Chi thường xuyên hoạt động sự nghiệp 4 1,582,952,700 984,962,000 597,990,700
Nộp cấp trên 5 -
4 Chênh lệch thu lớn hơn chi (6=1+2-3) 6 731,285,020 88,499,000 642,786,020
5 Nộp NSNN 7 -
6 Bổ sung nguồn kinh phí 8 731,285,020 88,499,000 642,786,020
7 Trích lập các quỹ 9 -
8 10
Việt trì, ngày tháng 3 năm 2011
Người lập biểu Kế toán Thủ trưởng đơn vị
Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính Phú thọ
Số chênh lệch thu lớn hơn chi
chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang
Số chênh lệch thu lớn hơn chi
chưa phân phối đến cuối năm
(10= 6-7-8-9)
mẫu báo cáo thu chi sự nghiệp - Trang 2
mẫu báo cáo thu chi sự nghiệp - Người đăng: hanhung1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
mẫu báo cáo thu chi sự nghiệp 9 10 726