Ktl-icon-tai-lieu

Mãu báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Mộc Nhiên
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung báo cáo thực tập:
•Nội dung chi tiết của từng báo cáo sẽ do giáo viên hướng dẫn trực tiếp
định hướng cho sinh viên
•Báo cáo thực tập còn có nghĩa là tường trình lại kết quả những việc đã
làm theo mục đích, nội dung đã được giáo viên quy định cụ thể
Trong báo cáo yêu cầu phải có cụ thể các phần sau:
1. Bìa chính:
•Làm bằng giấy dày như bìa sách, bìa tập.
•Cách trình bày đẹp mắt nhưng đơn giản.
2. Bìa phụ in bằng giấy trắng A4 thông dụng có nội dung như bìa chính.
3. Trang nhận xét của đơn vị thực tập:
•Ý kiến của người đại diện đơn vị viết tay thẳng vào phần giấy trắng.
•Có ghi chức vụ và đóng dấu, ký tên.
4. Trang nhận xét của khoa chuyên ngành:
•Ghi nhận xét của giáo viên hướng dẫn hoặc của khoa.
•Ghi số điểm tổng đạt được của báo cáo và bảo vệ báo cáo.
5. Mục lục của báo cáo:
•Giống như mục lục trong sách nhưng không nên quá tỉ mỉ.
6.Phần mở đầu:
•Chữ tựa lớn.
•Giới thiệu lý do, mục đích viết báo cáo.
7. Nội dung: Trình bày lần lượt những kết quả thực tập theo thứ tự từng
phần việc đã làm (1,2,…). Có nhận xét, đánh giá và ý kiến về mỗi phần.
Xếp theo chương mục, cụ thể như:
•Chương 1: Giới thiệu về đơn vị thực tập (khái quát về đơn vị, tình hình
phát triển của đơn vị, sơ đồ tổ chức của đơn vị, hướng phát triển trong
tương lai).
•Chương 2: Tổng quan về hướng thực tập, cơ sở lý thuyết của báo cáo
thực tập

•Chương 3: Thực tế tại nơi thực tập: công nghệ sản xuất (nếu có); quy
trình kiểm tra chất lượng, phương thức kiểm tra
•Chương 4:So sánh thực tế với lý thuyết. Đề xuất các giải pháp
7. Kết luận:
•Nêu kết luận chung với những đề xuất cần giải quyết để cải tiến tình
hình của đơn vị thực tập
8. Phụ lục:
•Là phần kèm theo của các báo biểu, sơ đồ, hình vẽ, các bảng liệt kê
trong trường hợp không tiện trình bày ở những trang trong
Tài liệu tham khảo:
•Về sách: ghi tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, trang
chứa câu văn trích dẫn.
•Về báo, tạp chí: ghi tên b áo, tạp chí, số và năm phát hành; về tài liệu
ghi tên nguồn phát hành, thời gian,....
Yêu cầu:
•Tất cả các tài liệu tham khảo phải được xếp theo trình tự A, B, C của họ
tên tác giả
•Nếu không có tên tác giả thì xếp theo trình tự của đầu đề tên tài liệu.
Hình thức của báo cáo: Một báo cáo tốt nghiệp ngoài việc có nội dung
tốt còn cần phải được trình bày đẹp về hình thức từ trang bì cho tới
những trang bên trong và các tài liệu, hình vẽ, sơ đồ hay biểu mẫu phải
rõ ràng, sạch sẽ; có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị,...
Trong trường hợp chỉnh sửa, cần phải in lại trang ch...
Nội dung báo cáo thực tập:
•Nội dung chi tiết của từng báo cáo sẽ do giáo viên hướng dẫn trực tiếp
định hướng cho sinh viên
•Báo cáo thực tập còn có nghĩa là tường trình lại kết quả những việc đã
làm theo mục đích, nội dung đã được giáo viên quy định cụ thể
Trong báo cáo yêu cầu phải có cụ thể các phần sau:
1. Bìa chính:
•Làm bằng giấy dày như bìa sách, bìa tập.
•Cách trình bày đẹp mắt nhưng đơn giản.
2. Bìa phụ in bằng giấy trắng A4 thông dụng có nội dung như bìa chính.
3. Trang nhận xét của đơn vị thực tập:
•Ý kiến của người đại diện đơn vị viết tay thẳng vào phần giấy trắng.
•Có ghi chức vụ và đóng dấu, ký tên.
4. Trang nhận xét của khoa chuyên ngành:
•Ghi nhận xét của giáo viên hướng dẫn hoặc của khoa.
•Ghi số điểm tổng đạt được của báo cáo và bảo vệ báo cáo.
5. Mục lục của báo cáo:
•Giống như mục lục trong sách nhưng không nên quá tỉ mỉ.
6.Phần mở đầu:
•Chữ tựa lớn.
•Giới thiệu lý do, mục đích viết báo cáo.
7. Nội dung: Trình bày lần lượt những kết quả thực tập theo thứ tự từng
phần việc đã làm (1,2,…). Có nhận xét, đánh giá và ý kiến về mỗi phần.
Xếp theo chương mục, cụ thể như:
•Chương 1: Giới thiệu về đơn vị thực tập (khái quát về đơn vị, tình hình
phát triển của đơn vị, sơ đồ tổ chức của đơn vị, hướng phát triển trong
tương lai).
•Chương 2: Tổng quan về hướng thực tập, cơ sở lý thuyết của báo cáo
thực tập
Mãu báo cáo thực tập - Trang 2
Mãu báo cáo thực tập - Người đăng: Mộc Nhiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mãu báo cáo thực tập 9 10 447