Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp Trắc Địa Bản Đồ

Được đăng lên bởi ongoiyeuthuong-maria
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP
Đơn vị đến thực tập:

………………………..

Thời gian:

……………….

Sinh viên thực hiện:

………………

Lớp:

…………….

Hà Nội, tháng

năm 201….

MỤC LỤC

Nội dung
Nhật ký thực tập
Báo cáo kết quả thực tập
Mở đầu

Trang
1
….
……..

1. Nhiệm vụ của đợt thực tập

………..

2. Giới thiệu cơ quan xin đến thực tập

………..

3. Cơ sở lý thuyết

…………..

4. Quy trình công nghệ

………..

5. Kết quả thực tập đạt được

……….

Kiến nghị và đề xuất

……………

NHẬT KÝ THỰC TẬP
Thời gian
TT

Tự đánh giá kết quả
Nội dung công việc

(Từ ngày... Đến ngày…)

Nhận xét của đơn vị sản xuất:
1. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của sinh viên
2. Đánh giá về năng lực chuyên môn (Mức độ, khả năng, kết quả đạt được)
3. Kiến nghị đề xuất với nhà trường

Ghi chú
đạt được

Hà Nội, ngày

tháng

năm 201….

(Ký tên và đóng dấu)

MỞ ĐẦU
Trình bày rõ:
- Lý do
Mục tiêu đi thực tập
- Lời cảm ơn

1. NHIỆM VỤ CỦA ĐỢT THỰC TẬP
Trình bày rõ:
- Thời gian thực tập cả đợt (theo kế hoạch của nhà trường)
- Thời gian thực tập các môn:
+ Môn A: Từ ……… đến
+ Môn B: Từ …….. từ
+ ……………….

2. GIỚI THIỆU CƠ QUAN ĐẾN THỰC TẬP

(trình bày rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, quá trình hình thành và phát triển,
nội dung xin thực tập tại cơ quan….)

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
(trình bày những vấn đề liên quan đến nội dung thực tập…)

4. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
(theo lý thuyết được học của nhà trường và thực tế áp dụng)

5. KẾT QUẢ THỰC TẬP ĐẠT ĐƯỢC

KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

(về nội dung chương trình đào tạo, đề xuất với Thầy, cô giáo, Bộ môn, Khoa, Nhà
trường……)

Hà Nội, ngày

tháng năm 201…

Người viết báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

YÊU CẦU
1. HSSV phải viết nhật ký thực tập thường xuyên hàng ngày, hàng tuần trong suốt đợt
thực tập sản xuất.
2. Báo cáo thực tập tốt nghiệp phải viết tay trên giấy in khổ A4 theo mẫu, không
được đánh máy hoặc phô tô, không được sao chép của nhau.
3. Báo cáo thực tập phải được đóng thành quyển có bìa giấy cứng, có bìa ngoài và bìa
lót (theo mẫu).
4. Hết đợt thực tập HSSV phải nộp báo cáo thực tập cho Khoa không chậm quá 01
tuần (kể từ ngày cuối cùng của đợt thực tập theo quyết định của nhà trường). Khoa
(hoặc Bộ môn) tổ chức chấm báo cáo của HSSV.
5. Đánh giá kết quả thực tập
- Báo cáo thực tập: 50%
- Hỏi vấn đáp của giáo viên trong Khoa (hoặc Bộ môn): 50%

...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP
Đơn vị đến thực tập:
Thời gian:
Sinh viên thực hiện:
Lớp:
………………………..
……………….
………………
…………….
Hà Nội, tháng năm 201….
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp Trắc Địa Bản Đồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp Trắc Địa Bản Đồ - Người đăng: ongoiyeuthuong-maria
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp Trắc Địa Bản Đồ 9 10 764