Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ (Sở):……….
Đơn vị :……….

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ
Tài khoản:.....................................
Mã

Tên
KH/NC
C

Đầu kỳ
Nợ

Phát sinh
Có

Nợ

Cuối kỳ
Có

Nợ

Có

Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu

Phụ trách kế toán

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

...
Bộ (Sở):……….
Đơn vị :……….
BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ
Tài khoản:.....................................
Tên
KH/NC
C
Đầu kỳ Phát sinh Cuối k
Nợ Nợ Nợ
Lập, ngày tháng năm
Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ 9 10 362