Ktl-icon-tai-lieu

mẫu bao cáo tuần

Được đăng lên bởi cpsonghong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG BA VÌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 n¨m 2015

BÁO CÁO
KẾ HOẠCH THI CÔNG XÂY DỰNG
Công trình: Nhà ở phân đội vệ binh, nhà trực khu kỹ thuật Lữ đoàn 279
Chủ đầu tư: Bộ Tư Lệnh Công Binh
Nhà thầu xây dựng: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Vì
Nhà thầu xây dựng báo cáo quá trình thi công xây dựng công trình nhà ở phân đội
vệ binh, nhà trực khu kỹ thuật Lữ đoàn 279 với các nội dung sau:
I.
Công việc thực hiện từ ngày 31/08/2015 đến ngày 09/10/2015:
1. Phá dỡ công trình cũ:
- Nhà Thầu đã tháo rỡ cửa, mái tôn, xà gồ thép, phá dỡ bê tông dầm, tường gạch,
gạch lát nền, nền bê tông gạch vỡ
2. Phần móng nhà ở phân đội vệ binh, nhà trực khu kỹ thuật:
- Đào móng nhà, bể nước, bể phốt
- Đổ bê tông lót nền móng nhà, bể nước, bể phốt đá 4x6, M100
- Gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn móng nhà
- Đổ bê tông móng nhà, đá 1x2, M200
- Gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn giằng móng nhà
- Đổ bê tông giằng móng, đá 1x2, M200
- Đắp đất công trình
3. Phần thân nhà ở phân đội vệ binh, nhà trực khu kỹ thuật:
- Gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn cột, lanh tô tầng 1 nhà ở phân đội vệ binh, nhà
trực khu kỹ thuật
- Đổ bê tông cột, lanh tô tầng 1 nhà ở phân đội vệ binh, nhà trực khu kỹ thuật, đá 1x2,
M200
- Gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn, dầm sàn tầng 2, cầu thang bộ 1-2, nhà ở phân
đội vệ binh, nhà trực khu kỹ thuật
- Đổ bê tông dầm sàn tầng 2, cầu thang bộ 1-2 nhà ở phân đội vệ binh, nhà trực khu
kỹ thuật, đá 1x2, M200
- Xây tường, lắp đặt khung cửa, lanh tô nhà trực khu kỹ thuật
- Gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn cột, lanh tô tầng 2 nhà ở phân đội vệ binh
- Đổ bê tông cột, lanh tô tầng 2 nhà ở phân đội vệ binh, đá 1x2, M200
- Dải dây dẫn điện, đường ống cấp thoát nước nhà trực khu kỹ thuật
- Đổ bê tông lót nền nhà ở phân đội vệ binh, nhà trực khu kỹ thuật
- Gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn dầm sàn mái tầng 2 nhà ở phân đội vệ binh
1

- Đổ bê tông dầm sàn mái tầng 2 nhà ở phân đội vệ binh đá 1x2, M200
- Xây tường, lắp đặt khung cửa, lanh tô tầng 1 nhà ở phân đội vệ binh
- Trát tường nhà trực khu kỹ thuật
- Trát tường tầng 1 nhà ở phân đội vệ binh
4. Nhân công:
- Trên công trường luôn luôn duy trì khoảng 160 người với các đội cụ thể như sau:
+ Ban chỉ huy công trường: 05 người
+ Tổ thép: 10 người
+ Cốp pha: 40 người
+ Thợ xây: 30 người
+ Thợ trát: 30 người
+ Điện nhẹ: 20 người
+ Chống cháy: 09 người
+ Công nhật: 20 người
II. Kế hoạch thi công :
+ Ngày 20/11/2015 Hoàn thàn...
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG BA VÌ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 n¨m 2015
BÁO CÁO
KẾ HOẠCH THI CÔNG XÂY DỰNG
Công trình: Nhà ở phân đội vệ binh, nhà trực khu kỹ thuật Lữ đoàn 279
Chủ đầu tư: Bộ Tư Lệnh Công Binh
Nhà thầu xây dựng: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Vì
Nhà thầu xây dựng báo cáo quá trình thi công xây dựng công trình nhàphân đội
vệ binh, nhà trực khu kỹ thuật Lữ đoàn 279 với các nội dung sau:
I. Công việc thực hiện từ ngày 31/08/2015 đến ngày 09/10/2015:
1. Phá dỡ công trình cũ:
- Nhà Thầu đã tháo rỡ cửa, mái tôn, g thép, phá d tông dầm, ờng gạch,
gạch lát nền, nền bê tông gạch vỡ
2. Phần móng nhà ở phân đội vệ binh, nhà trực khu kỹ thuật:
- Đào móng nhà, bể nước, bể phốt
- Đổ bê tông lót nền móng nhà, bể nước, bể phốt đá 4x6, M100
- Gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn móng nhà
- Đổ bê tông móng nhà, đá 1x2, M200
- Gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn giằng móng nhà
- Đổ bê tông giằng móng, đá 1x2, M200
- Đắp đất công trình
3. Phần thân nhà ở phân đội vệ binh, nhà trực khu kỹ thuật:
- Gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn cột, lanh tô tầng 1 nhà ở phân đội vệ binh, nhà
trực khu kỹ thuật
- Đổ bê tông cột, lanh tô tầng 1 nhà ở phân đội vệ binh, nhà trực khu kỹ thuật, đá 1x2,
M200
- Gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn, dầm sàn tầng 2, cầu thang bộ 1-2, nhà ở phân
đội vệ binh, nhà trực khu kỹ thuật
- Đổ tông dầm sàn tầng 2, cầu thang bộ 1-2 nhà phân đội vệ binh, n trực khu
kỹ thuật, đá 1x2, M200
- Xây tường, lắp đặt khung cửa, lanh tô nhà trực khu kỹ thuật
- Gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn cột, lanh tô tầng 2 nhà ở phân đội vệ binh
- Đổ bê tông cột, lanh tô tầng 2 nhà ở phân đội vệ binh, đá 1x2, M200
- Dải dây dẫn điện, đường ống cấp thoát nước nhà trực khu kỹ thuật
- Đổ bê tông lót nền nhà ở phân đội vệ binh, nhà trực khu kỹ thuật
- Gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn dầm sàn mái tầng 2 nhà ở phân đội vệ binh
1
mẫu bao cáo tuần - Trang 2
mẫu bao cáo tuần - Người đăng: cpsonghong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mẫu bao cáo tuần 9 10 331