Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY …………….
─────────

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
─────────────────

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kính gửi:..........................................................
Họ và tên:.........................................................................................................................
Ngày và nơi sinh:.............................................................................................................
Quê quán: ........................................................................................................................
Nơi công tác tại :..............................................................................................................
Nơi đến công tác (học tập): (Ghi rõ tên cơ quan đến công tác/ học tập cùng địa chỉ; Tel;
Fax; Email)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Thời gian đi công tác (học tập): ..........................................................................................
Kinh phí:...............................................................................................................................
Nội dung (các công việc đã làm):........................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
CÔNG TY ……………. CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
───────── Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
─────────────────
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kính gửi:..........................................................
Họ tên:.........................................................................................................................
Ngày nơi sinh:.............................................................................................................
Quê quán: ........................................................................................................................
Nơi công tác tại :..............................................................................................................
Nơi đến công tác (học tập): (Ghi tên cơ quan đến công tác/ học tập cùng địa chỉ; Tel;
Fax; Email)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Thời gian đi công tác (học tập): ..........................................................................................
Kinh phí:...............................................................................................................................
Nội dung (các công việc đã làm):........................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
1. Về tư tưởng:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập - Trang 2
Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập 9 10 953