Ktl-icon-tai-lieu

mẫu báo chất thải nguy hiểm

Được đăng lên bởi pham-thi-huong-hue
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DNTN MINH TƯƠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỬA HÀNG XĂNG DẦU CẨM VĂN

Cẩm Văn - ngày 05 tháng 01 năm2013
BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA CHỦ NGUỒN THẢI
(từ ngày 01 /01 /2012đến30/12/2012)

Kính gửi : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
1. Phần khai chung:
Tên chủ nguồn thải: DNTN MINH TƯƠI
Địa chỉ văn phòng: CẩmVăn – Cẩm Giang – Hải Dương
Số điện thoại: 0320 3780 166

Fax:

E-mail:

Tên cơ sở (nếu có): Cửa hàng xăng dầu Cẩm Văn
Địa chỉ cơ sở: xã Cẩm Văn – huyện Cẩm Giang – tỉnh Hải Dương
Mã số QLCTNH:
2. Tình hình chung về phát sinh và quản lý CTNH tại cơ sở trong 06 tháng vừa qua:
3. Kế hoạch quản lý CTNH trong 06 tháng tới:
4. Các vấn đề khác:
Thay mặt chủ nguồn thải
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Phụ lục: Thống kê về CTNH và chất thải khác trong 06 tháng vừa qua
a. Thống kê CTNH:
Tên chất thải

Mã
CTNH

Số lượng
(kg)

Phương pháp xử
lý, tiêu huỷ*

Chủ vận chuyển (V1, V2) và
chủ xử lý, tiêu huỷ (X)
V1: tên và mã số QLCTNH
V2: tên và mã số QLCTNH
X: tên và mã số QLCTNH

Ghi
chú
Ví dụ:
xuất
khẩu

Tổng số lượng
* Ghi lần lượt (ký hiệu) các phương pháp xử lý, tiêu huỷ đối với từng CTNH: Thu hồi/tái chế
(TT); Trung hoà (TH); Phân tách/chiết/lọc... (PT); Oxy hoá (OH); Kết tủa (KT); hoá rắn/ổn
định hoá/thuỷ tinh hoá... (HR); Lò xi măng (XM); Lò đốt chuyên dụng (TĐ); Sinh học (SH);
Chôn lấp (CL); Khác (ghi rõ tên phương pháp).
b. Thống kê chất thải khác (không nguy hại):
Tên chất thải

Tổng số lượng

Số lượng
(kg)

Phương pháp xử lý,
tiêu huỷ

Tên, địa chỉ đơn vị xử lý,
tiêu huỷ

Ghi
chú

...
DNTN MINH TƯƠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỬA HÀNG XĂNG DẦU CẨM VĂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Văn - ngày 05 tháng 01 năm2013
BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA CHỦ NGUỒN THẢI
(từ ngày 01 /01 /2012đến30/12/2012)
Kính gửi : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
1. Phần khai chung:
Tên chủ nguồn thải: DNTN MINH TƯƠI
Địa chỉ văn phòng: CẩmVăn – Cẩm Giang – Hải Dương
Số điện thoại: 0320 3780 166 Fax: E-mail:
Tên cơ sở (nếu có): Cửa hàng xăng dầu Cẩm Văn
Địa chỉ cơ sở: xã Cẩm Văn – huyện Cẩm Giang – tỉnh Hải Dương
Mã số QLCTNH:
2. Tình hình chung về phát sinh và quản lý CTNH tại cơ sở trong 06 tháng vừa qua:
3. Kế hoạch quản lý CTNH trong 06 tháng tới:
4. Các vấn đề khác:
Thay mặt chủ nguồn thải
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Phụ lục: Thống kê về CTNH và chất thải khác trong 06 tháng vừa qua
a. Thống kê CTNH:
Tên chất thải
CTNH
Số lượng
(kg)
Phương pháp xử
lý, tiêu huỷ*
Chủ vận chuyển (V1, V2) và
chủ xử lý, tiêu huỷ (X)
Ghi
chú
V1: tên và mã số QLCTNH
V2: tên và mã số QLCTNH
X: tên và mã số QLCTNH
Ví dụ:
xuất
khẩu
mẫu báo chất thải nguy hiểm - Trang 2
mẫu báo chất thải nguy hiểm - Người đăng: pham-thi-huong-hue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mẫu báo chất thải nguy hiểm 9 10 9