Ktl-icon-tai-lieu

mẫu bảo hộ lao động ngang

Được đăng lên bởi huyenluong12345
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo--TPHCM, ngày tháng
năm 2012

KẾ HOẠCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM 20…
Căn cứ Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT ngày 10/1/2011 và tình
STT

Công việc
1. Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống
cháy nổ
- Chế tạo, sửa chữa, mua sắm các thiết bị, bộ phận, dụng
cụ nhằm mục đích che, chắn, hãm, đóng, mở các máy,
thiết bị, bộ phận, công trình, khu vực nguy hiểm, có
nguy cơ gây sự cố, tai nạn lao động;
- Các giá để nguyên vật liệu, thành phẩm;
- Hệ thống chống sét, chống rò điện;
- Các thiết bị báo động ...
- Đặt biển báo;
- Mua sắm, bảo dưỡng các thiết bị, trang bị PCCC;
- Tổ chức lại nơi làm việc phù hợp với người lao động;
- Di chuyển các bộ phận sản xuất, kho chứa các chất độc
hại, dễ cháy nổ ra xa nơi có nhiều người qua lại;
- Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiên ngặt
về an toàn - vệ sinh lao động;
- Các biện pháp khác…

Chi phí

Phân công
thực hiện

Thời hạn hoàn
thành

Ghi chú

2. Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động phòng
chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ
môi trường:
- Lắp đặt các quạt thông gió, hệ thống hút bụi, hút hơi
khí độc;
- Nâng cấp, hoàn thiện làm cho nhà xưởng thông thoáng,
chống nóng, ồn và các yếu tố độc hại lan truyền;
- Xây dựng, cải tạo nhà tắm;
- Lắp đặt máy giặt, máy tẩy chất độc;
- Đo đạc các yếu tố môi trường lao động;
- Thực hiện việc xử lý chất thải nguy hại;
- Nhà vệ sinh;
- Các biện pháp khác…
3. Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân:
- Đồ bảo hộ lao động cho người lao động
- Các trang thiết bị khác phù hợp với tình hình thức tế
của cơ sở
4. Chăm sóc sức khoẻ người lao động:
-

Khám sức khoẻ khi tuyển dụng;
Khám sức khoẻ định kỳ;
Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp;
Bồi dưỡng bằng hiện vật;
Điều dưỡng và phục hồi chức năng cho người lao

động;...
5. Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về an toàn - vệ
sinh lao động:
- Tổ chức huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho
người sử dụng lao động, người lao động;
- Tham quan triển lãm an toàn - vệ sinh lao động;
- Tổ chức thi an toàn - vệ sinh viên giỏi;
- Tổ chức thi đề xuất các biện pháp tăng cường công tác
an toàn - vệ sinh lao động;
- Kẻ pa nô, áp phích, tranh an toàn lao động; mua tài
liệu, tạp chí an toàn - vệ sinh lao động;
- Phát các bản tin về an toàn - vệ sinh lao động trên các
phương tiện truyền thông của cơ sở lao động.
- Các biện pháp, hình thức tuyên truyền giáo dục, huấn
luyện về an toàn -vệ sinh lao động khác phù hợp với
tình hình thực tế của cơ sở.
GIÁM Đ...
Công ty ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---
TPHCM, ngày tháng năm 2012
KẾ HOẠCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM 20…
Căn cứ Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT ngày 10/1/2011 và tình
STT Công việc Chi phí Phân công
thực hiện
Thời hạn hoàn
thành
Ghi chú
1. Các biện pháp về kỹ thuật an toàn phòng chống
cháy nổ
- Chế tạo, sửa chữa, mua sắm các thiết bị, bộ phận, dụng
cụ nhằm mục đích che, chắn, hãm, đóng, mở các máy,
thiết bị, bộ phận, công trình, khu vực nguy hiểm,
nguy cơ gây sự cố, tai nạn lao động;
- Các giá để nguyên vật liệu, thành phẩm;
- Hệ thống chống sét, chống rò điện;
- Các thiết bị báo động ...
- Đặt biển báo;
- Mua sắm, bảo dưỡng các thiết bị, trang bị PCCC;
- Tổ chức lại nơi làm việc phù hợp với người lao động;
- Di chuyển các bộ phận sản xuất, kho chứa các chất độc
hại, dễ cháy nổ ra xa nơi có nhiều người qua lại;
- Kiểm định máy, thiết bị, vật yêu cầu nghiên ngặt
về an toàn - vệ sinh lao động;
- Các biện pháp khác…
mẫu bảo hộ lao động ngang - Trang 2
mẫu bảo hộ lao động ngang - Người đăng: huyenluong12345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
mẫu bảo hộ lao động ngang 9 10 802